Les hele utlysningen. - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no

Les hele utlysningen. - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er et spesialuniversitet som gir utdanning innenarkitektur, landskapsarkitektur og industridesign og tildeler titlene PhD, master i arkitektur,master i industridesign og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr AHO erfaringsbasertemastergrader i urbanisme, arkitekturvern og IKT-relatert design. Skolen har ca. 600studenter, 90 ansatte og et bredt forskningsmiljø. AHO er organisert i fire institutter: Instituttfor arkitektur, Institutt for urbanisme og landskap, Institutt for industridesign samt Instituttfor form, teori og historie. Skolen er en ledende internasjonal arkitektur- og designskole.Professor i interdisiplinær designAHO lyser ut en fast stilling som professor i interdisiplinær design.Stillingen er opprettet som en del av en strategi for å styrke forskningen innenfor nye mediaog interaksjonsdesign ved AHO.Professoren skal ha et spesielt ansvar for- å styrke designforskningen ved AHO, spesielt ved å utvikle en designplattforminnenfor interaksjonsdesign og nye media,- å utvikle en multidisiplinær innfallsvinkel til designforskning,- å spesielt arbeide med å styrke ”research by design” som innfallsvinkel tildesignforskningen,- å bidra til oppbygging av AHOs veilederkompetanse i doktorgradsprogrammene.Dette arbeidet skal skje gjennom- videreutvikling av forskningsorganiseringen ved Institutt for industridesign,- tverrfaglige initiativer som omfatter flere av AHOs institutter, herunder bidrag tilutvikling av tverrfaglige arenaer og miljøer,- utvikling av nettverk, spesielt i forhold til miljøer som driver designforskning medannet faglig utgangspunkt enn arkitektur- og designtradisjonen,- å bidra til utvikling og drift av AHOs forskerskole,- veiledning av doktorgradskandidater, herunder bidrag til utvikling avorganiseringen av skolens veiledningsarbeid,- styrking av forskningsorientering og forskerforberedelse i masterutdanningene vedAHO.Stillingen er åpen for søkere med basis i ulike faglige disipliner og krever følgendekompetanse:- PhD eller tilsvarende meritterende forskningskompetanse.- Solid og aktuell vitenskapelig publisering.- Erfaring i utvikling, finansiering og drift av flerfaglige forskningsprosjekter.- Erfaring fra designforskning i bred forstand.- Kunnskap om AHOs fagdisipliner og forskningstradisjoner samtforskningsutfordringer innenfor disse.- Bred vitenskapsteoretisk skolering og kompetanse/erfaring i systematiskvitenskapsteoretisk undervisning på doktorgradsnivå.- Erfaring og gode resultater i veiledning av doktorgradskandidater.Stillingen er tilknyttet Institutt for industridesign.Søkerne må innen søknadsfristen 6. november 2008 sende inn:• 5 eksemplarer av søknad m/CV• 5 eksemplarer av bekreftede kopier av vitnemål og attester• 5 eksemplarer av liste over søkernes arbeider• 3 eksemplarer av de maksimalt 10 arbeidene søkeren anser som mestbetydningsfulle for stillingen. Disse ettersendes søknaden innen 13. november 2008.


Stillingen lønnes etter Statens regulativ i 1013 Professor, ltr. 66 – 85 (kr 514 500 – 809 800).For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskuddtil Statens Pensjonskasse. AHO har egen bedriftshelseordning.For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når detgjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer medredusert funksjonsevne.Spørsmål kan henvendes til instituttleder Jonathan Romm (+47) 22997000/7039.jonathan.romm@aho.noGenerell informasjon om AHO finnes på www.aho.noSøknad merkes ”Professor i interdisiplinær design”, og sendes til Arkitektur- ogdesignhøgskolen i Oslo, Postboks 6768 St. Olavs Plass, NO-0130 Oslo.Søknadsfrist 6. november 2008.

More magazines by this user
Similar magazines