Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Fellespostar• Heilårsverknad som følgje av stillingar isamband med forvaltningsreforma budsjettertepå regional utvikling, samferdsel ogkultur- og idrett• Rente på lån sett til 3,5% i 2011 og 4%kvart av åra seinare i perioden• Pensjonskostnadene byggjer på førebelsoverslag frå pensjonsleverandørane. Nyereglar for rekneskapsføring av pensjonskostnadenevarsla frå Kommunal – og regionaldepartementetmed verknad dels frå2011 og dels frå 2012.KommuneproposisjonenI kommuneproposisjonen for 2011 er det lagtopp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samlainntekter i 2011 på mellom 4 og 5 milliardarkroner, av denne summen skal mellom 2,5 og 3milliardar kroner koma som frie inntekter(skatt og rammeoverføringar). 200 millionar kronerav veksten i dei frie inntektene skal i følgjeopplegget fordelast til fylkeskommunane.Utrekningar tyder på at kommunesektoren i 2011kan få meirutgifter i storleiken 2,4 milliardar kronerknytta til den demografiske utviklinga. Forfylkeskommunane denne summen om lag 170 mill.kr. Veksten i talet på 16–18-åringar flatar ut, ogdette påverkar fordelinga av dei frie inntektenemellom kommunane og fylkeskommunane.I budsjettgrunnlaget byggjer fylkesrådmannen pådei føresetnadene ein finn i kommuneproposisjonenfor 2011.Det er ikkje varsla endringar frå 2010 til 2011 ikostnadsnøkkelen som vert nytta i utrekningane avrammeoverføringane til fylkeskommunane.Ved utrekning av dei frie inntektene er det lagt tilgrunn ein pris- og lønsvekst (deflator) for kommunesektorenpå 2,7% frå 2010 til 2011, fordelt med3,5% lønsvekst og 1,5% prisvekst. Desse føresetnadenevil verta nærare avklara og eventuelt justerteetter at statsbudsjettet er lagt fram.Sak om budsjettrammer i fylkesutvalet ijuniSak om førebels økonomiske rammer vart lagt framfor fylkesutvalet sitt møte i juni 2010. Utrekninganei saka viste ein samla reduksjon i driftsrammenei 2011 i høve til 2010 på 40 mill. kr i faste prisar(2010-kroner). I dei førebelse rammene vart detlagt til grunn at innsparinga på 40 mill. kr skullegjennomførast hovudsakleg i opplærings- og samferdselssektoren.Rammene synte også ein mindrenedgang for åra etter 2011, og det vart lagt tilgrunn at desse reduksjonane skulle takast i samferdselssektorensom følgje av at kollektivtransportenvert lagt ut på anbod.I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er avdelinganesine driftsrammer auka i høve til saka omøkonomiske rammer. I saka var det lagt opp til ettermåten store overføringar av driftsmidlar til investeringsbudsjetteti rammesaka. Ein har fått plass tildei auka driftsrammene ved å redusera noko påoverføringane til investeringsbudsjettet.Utrekningane av rammeoverføringane til den einskildefylkeskommunen tek utgangspunkt i kostnadsnøkkelenog verdien av dei kriteria som inngåri inntektssystemet. Frå og med 2010 vil folketalet1. juli året før budsjettåret leggjast til grunn forutrekningane av rammeoverføringane. Desse tala erkjende når statsbudsjettet vert lagt fram, og det vertdermed ikkje justeringar i innbyggjartilskotet ogutgiftsutjamninga i ettertid.I rammesaka var det også lagt fram utkast til investeringsprogrami økonomiplanperioden. Investeringsprogrammetfrå rammesaka er innarbeidd ibudsjettgrunnlaget med nokre få endringar.Skisse for åra etter økonomiplanenInvesteringane i den økonomiplanen som no vertlagt fram, er høge. Konsekvensen av dette er atutgiftene til renter/avdrag er høge og tek ein ettermåten stor del av fylkeskommunen sine inntekter.I budsjettet for 2010 er 258,8 mill. kr av driftsmidlaneoverført til investeringsrekneskapen. Summener på 180 mill. kr pr. år i åra 2011, 2012 og 2013.Dette er i overkant av det som det nye regelverketfor rekneskapsføring av momskompensasjon krev.I 2014 skal heile summen av momskompensasjonfrå investeringar førast direkte i investeringsrekneskapen.Denne summen er i 2014 på 158 mill. kr,og dette året vil ein i følgje budsjettgrunnlaget ikkjeha driftsmidlar i tillegg til denne summen åoverføra til investeringsbudsjettet.Netto driftsresultat er som nemnt innleiingsvis detmest nytta måltalet for kommunal og fylkeskommunaløkonomi. Netto driftsresultat viser kva somstår att når drifts- og kapitalutgiftene er dekka. DetHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 8

More magazines by this user
Similar magazines