Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Regionsenteret for husflidsnæringenRegionsenteret for Husflidsnæringen har somføremål å hjelpa til med næringsutvikling ogmedverka til etablering av lønsame verksemderinnan handverk- og husflidssektoren.HusflidskonsulentenHusflidskonsulenten skal saman med andre aktørarleggja til rette for vidare utvikling av husflid ifylketDei fylkesvise konsulentstillingane er ei samfinansieringmellom Norges Husflidslag og kvartfylke. Husflidskonsulenten er del av eit nasjonaltnettverk og arbeidet gir god synergi i høve tilsatsingsområda reiseliv/kultur/landbruk. Konsulentenbidrar til å styrke lokalsamfunnsutviklinga ifylket.Regionale tiltakskontor / regionrådDei regionale tiltakskontora/regionråda er eit viktigbindeledd mellom fylkeskommunen, og bedrifteneog kommunane i dei ulike regionane. Tiltakskontoramottek årleg tilskott frå fylkeskommunenfor å utføra næringsretta utviklingsarbeidfor Hordaland fylkeskommune. Forvaltning avRegionale næringsfond står sentralt i tiltakskontorasitt arbeid. Det er inngått samarbeidsavtalemellom fylkeskommunen og kvart av tiltakskontora.Fiskeriforum vestStiftinga Fiskeriforum vest er eit regionalt policyorganfor Vestlandsregionen og arbeider for åstyrkja og vidareutvikla marine næringar på Vestlandet.Det er ført opp 300 000 kr i tilskot i 2011.Utdanning i BergenDette er eit samarbeidsprosjektet mellom utdanningsinstitusjonanei Bergen, representert vedStudentsamskipnaden i Bergen, Hordaland fylkeskommune,Bergen kommune og Bergen næringsråd.Hovudmålsettinga er å utvikla og marknadsføraBergen som kunnskapsby og hovudmålgruppeneer nye og noverande studentar til / i Bergen.HOG EnergiHOG Energi er ein medlemsorganisasjon for fylkeskommunen,kommunar, organisasjonar, institusjonarog verksemder med oppgåver og interesserinnafor verdiskaping knytt til olje, gass, ogfornybar energi i Hordaland. HOG Energi har somføremål å syta for at energiressursane i Hordalandvert nytta til verdiskaping i fylket på ein optimalmåte. HOG Energi vil også i 2010 ha ei viktigoppgåve med å koordinera ei rekkje aktivitetar isamband med utviklingsarbeidet på Mongstad påbestilling frå fylkeskommunen. Som følgje avomdisponeringar foreslår fylkesrådmannen å aukatilskotet til HOG Energi i 2011 med kr 274 000samanlikna med 2010-tilskotet.Bergen vitensenterFylkesrådmannen fører opp 3,37 mill. kr i tilskot i2011 – same sum som dei to føregåande åra.FylkestingetFylkestinget auka løyvinga til Bergen vitensentermed kr 100 000 for å kompensera for løns- ogprisstigning.Business Region Bergen (BRB) -DriftsstøtteBRB vart etablert i 2007, er eigd av Hordalandfylkeskommune, Bergen kommune og ei rekkjeomlandskommunar. BRB er eit regionalt næringsutviklingsselskapsom fremjar samordning avarbeidet med strategiar og satsingar for næringsutviklingi Bergensregionen. Midlane på dennebudsjettposten går til driftsstøtte til organisasjonen.Fylkeskommunen gjev i tillegg prosjektstøttetil BRB.Samarbeid skule og næringsliv 160.310.I budsjettet for 2010 var det ført opp 1 mill. kr pådenne posten. For 2011 har fylkesrådmannen ikkjeført opp slike samarbeidsmidlar på eigen post.Landbruk (160.304)I samband med forvaltningsreforma fekk fylkeskommunaneansvar for fleire oppgåver direkteknytt til landbruket. Dei viktigaste av desse oppgåveneer kompetanseoppbygging, rekruttering oglikestilling. Hordaland fekk tilført 1,2 millionar krfrå Landbruks- og matdepartementet.Prioriterte områder for ordninga skal vera tilskottil kompetanseutvikling og -hevande tiltak innanfortradisjonelt landbruk og nye næringar. Midlaneskal sjåast i samanheng med fylkeskommunensine satsingar på rekruttering, likestilling og kompetansehevinginnanfor andre sektorar.VRI programmet (160.606)Programmet Virkemidlar for regional FoU oginnovasjon (VRI) er ei særskilt satsing på forskingog innovasjon i norske regionar. Hordaland fylkeskommunesamarbeider med Noregs forskingsrådom eit eige VRI prosjekt der målet er å betrasamhandling mellom forskingsinstitusjonane ogbedriftene i regionen.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 98

More magazines by this user
Similar magazines