Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Viktige aktivitetar i prosjektet er Kompetansemeklingog Mobilitetsprosjekt som sikrar utvekslingav kompetanse mellom bedrifter ogforskingsmiljøa i fylket. Det vil også vereknytt innovasjonsfagleg forsking til prosjektaktiviteten.Hordaland fylkeskommune har søkt NoregsForskingsråd om deltaking i ny programperiodefor VRI frå 2011 - 2013. Økonomien i VRI ereit spleiselag der Forskingsrådet deltek med 50 %av finansieringa, 25 % er eigenfinansiering fråbedrifter og forskingsmiljø. Dei siste tre åra har eiregional medfinansiering på 25 % vorte dekkjaover Regionalt Utviklingsprogram. Forskingsrådetsi finansielle medverknad i VRI Hordaland er i2011 venta å vere kr. 3.150.000,-705 Finansieringsbistand overforNæringslivetRegionalavdelinga, nærings- og tiltaksarbeid(160.300)På denne budsjettposten fører ein driftsutgiftene iRegionalavdelinga som går til nærings- ogtiltaksarbeid. Etter KOSTRA-inndelinga skal altarbeid som ikkje er reint administrativt førast påfunksjonen som omhandlar arbeidsfeltet.715 Lokal og Regional utviklingTal i heile tusenBudsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %Regionale utviklingsprosjekt) 12 000 12 000 0,0 %Program for lokalsamfunnsutvikling, Liv og Lyst og LUK 1 430 2 451 71,4 %Kommuneplan, tettstadarbeid og kompetanseoppbygging 600 1 109 84,8 %Regional planlegging 2 014 2 044 1,5 %Folkehelse 3 675 3 739 1,7 %Regionalt forskingsfond Vestlandet 29 000Vestlandsrådet 600 600 0,0 %Klimaplan 914Vassforvaltning 600Forvaltingsmynde skjelsandkonsesjonar 118Nordsjøprogrammet – Clean North Sea Shipping 750Internasjonal seksjon prosjekt 842Sum brutto driftsutgifter 20 319 54 267Regionalavdelinga, drift innanfor 715 13 730 19 813Total 34 049 74 080Store endringar i tabellen pga forvaltningsreform, nye oppgåver, omorganisering, nye statstilskot til regionalt forskingsfond,vassforvaltning med meir. Klimaplan var budsjettert under Miljøvenleg Hordaland i 2010Regionale utviklingsprosjekt (160.607)Midlane skal gå til regionale prosjekt der målet erå skapa noko unikt for heile eller delar av fylket,eller til prosjekt som verkar til å skape attraktiveog konkurransedyktige regionar. Midlane blir lystut til kommunane, og går primært til investeringsføremål.Ramma for midlane har dei siste åra vore 15 mill.kr. Delar av midlane på denne ordninga er ettertidlegare vedtak i fylkestinget bundne opp. Dettegjeld prosjektstøtte til Business Region Bergenmed 2,5 mill. kr. I tillegg har fylkesrådmannenbudsjettert med 3 mill. kr til Kulturelt utviklingsprogramfrå denne posten. Summen er ført opp påkulturbudsjettet. Årleg ramme for utviklingsmidlaneer etter dette 9,5 mill. kr.Fylkesutvalet tildelte midlar for 2010 og 2011 ijuni 2010. Tilsegn vart gitt slik:Tal i mill. kr.Prosjekt 2010 2011Os kunst- og kultursenter 3,0Fleirbrukshall i Vaksdal kommune 1,0 1,0Litteraturhuset "Bokbadet" på det1,5nedlagte smelteverket i OddaSmelteverkssmia i Odda, "Oddasmio"0,5Arrangørbygda Voss 2,5 2,5Steinriket Bømlo 1,0Sum tilsegn 3,5 9,5Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 99

More magazines by this user
Similar magazines