Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Planstrategien har forslag om ei rekkje nye planoppgåversom blir starta opp i 2010 og 2011. Detkan vere behov for å kome attende til kva planoppgåvenevil krevje av ressursar i samband medplanprogrammet til den einskilde plan.Folkehelse (160.303)Fylkesrådmannen vidareførar ramma for 2010 til2011, justert for prisstiging. Midlane går til stimuleringstilskottil partnarskapskommunar (kr150.000 pr kommune), til drift av partnarskapen,til folkehelsetiltak i kommunane og til fylkeskommunalesatsingar m.a. innan livsstilsområda.Ei stilling som rådgjevar innan folkehelse er ogsåfinansiert over desse midlane.Regionalt forskingsfond Vestlandet(160.605)Regionale forskingsfond er ei ny satsing som skalstimulere til forsking på regionalt prioriterte tema.Ordninga er fullfinansiert gjennom ei statlegfondsavsetting. Regionalt forskingsfond Vestlandeter eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane,Hordaland og Rogaland. Hordaland er vertsfylkeskommunemed ansvar for administrasjon ogøkonomi. Fondet har eit eige styre som i 2010lyste ut 25 millionar kr til forskingsprosjekt innanA) Bærekraftig matproduksjon, B) Energi og maritimsektor og C) Offentlege utviklingsprosjekt.Ordninga skal gjelde i 10 år, og fondsavsetningavert årleg bestemt i Statsbudsjettet. For 2011 erdet venta at overføringa til Regionalt forskingsfondVestlandet vil verte kr. 29.000.000,-.Vestlandsrådet (160.604)Midlane går til kontingent til Vestlandsrådet og tilmøter i regi av Vestlandsrådet som vert arrangert iHordaland. Det er avsett 600.000 til føremålet,som er nominelt same beløp som i 2010.Klimaplan (160 402) (tidlegare budsjettpostmiljøvenleg Hordaland i 2010 som også inkl. midlartil miljøsertifisering).Klimaplan for Hordaland 2010-2010 vart vedteke8. juni 2010 (FT-sak 23/10) . I vedtaket står detm.a.:”9. Fylkestinget vil kome attende til budsjettmessigebehov til handlingsprogrammet iden årlegebudsjetthandsaminga.”Handlingsprogram med tiltak skal handsamast iFylkestinget oktober 2010 og rullerast årleg. Koplingplan, handlingsprogram og budsjettprosess ereit krav i plan- og bygningslova. Det skal lagasteit opplegg for årleg rapportering på tiltaka.Klimaplanen gjeld for heile fylkeskommunen ogskal leggjast til grunn for kommunal og statlegaktivitet. Mål og strategiar gir breie føringar ogtiltaka i handlingsprogrammet vil involvere aktørari og utanfor fylkeskommunen. Mange tiltaktreng ei oppstartfinansiering som må dekkast overklimaplanbudsjettet. Store tiltak må i neste fasefinansierast over andre budsjettpostar (t.d. samferdsel,eigedom).Ikkje alle tiltaka i Handlingsprogrammet er kostnadsreknatil no. Summering av talfesta tiltak girein kostnad på 6,335 mill. kr. Av dette skal 1,9mill takast på miljøsertifiseringsposten, og andremå finansiera kr. 1,43 mill. Det står att kr. 3,005mill. som må finansierast over Klimaplanen, menfylkesrådmannen har ikkje funne rom til å kunnesette av meir enn i overkant av kr. 0,9 mill. i 2011.Tilskotet frå Enova i 2010 gjekk til utarbeiding avplanen. Det blir viktig framover å søkje om statlegdelfinansiering.Havbruk og Marine utviklingsmidlar(160 405)Akvakultur og havbruksforvalting er nye oppgåveri 2010, som ikkje var tatt med i opphavlegbudsjett. Arbeidet gjeld i hovudsak handsamingav søknader om lokalisering av og storleik påoppdrettsanlegg. Regelverk for sakshandsamingavert gjort greie for i sak til fylkestinget oktober2010. Staten overførte 15 mill. kr. i 2010 pga nyekonsesjonar til Hordaland i 2009. Fylkesutvalethar vedteke retningslinjer for bruk av midlane tiltilskot (FUV-sak 1476/10).Det er behov for midlar til å utvikle ein regionalpolitikk for havbruksforvalting i Hordaland. Inntilvidare føreset ein at utgifter vert dekt over seksjonensitt ordinære driftsbudsjett.Vassforvalting (160 406)Vassforvalting er ny oppgåve i 2010, som ikkjevart omtalt i budsjettet for 2010. Hordaland fylkeskommuneer vassregionstyresmakt og leierVassregionutvalet. Forvaltingsplan for vatn skalutarbeidast i medhald av vassforskrifta og planogbygningslova. Planprogram skal på høyring oggodkjennast i første halvdel av 2011. Vassregionenskal delast inn i mindre vassområde med eignestyre. Forvaltingsplanen med tiltaksprogramskal vere ferdig i 2015. Vesentlege spørsmål skalavklarast i 2011-2012. Framdrifta følgjer EU sittvassdirektiv. Statleg tilskot til arbeidet var400.000 kr i 2010. Ein forventar at det blir nokostørre og at det blir øyremerka i 2011. Tilskot fråHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 101

More magazines by this user
Similar magazines