Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Regional planstrategi må halde fram i 2011. Medforventa utgifter er det behov for kr. 250.000 i2011.Skjelsand (160 408)Fylkeskommunen er forvaltingsmynde for tildelingav skjelsandkonsesjonar og krev inn avgiftpå bakgrunn av rapportering av opptak. Midlaneer frie, men det er ønskjeleg at dei vert tilbakeførttil skjelsandrelevante føremål, som kartlegging avressursane m.m.Nordsjøprogrammet ”Clean North SeaShipping” (CNSS).Hordaland fylkeskommune, ved Regionalavdelinga,skal leia arbeidet med å gjennomføraprosjektet ”Clean North Sea Shipping” (CNSS).Prosjektet skal fremje tiltak som kan reduseraluftforureining og utslepp av drivhusgassar fråskip både i hamn og til sjøs. Gjennom eit sterkttransnasjonalt partnarskap er målet å bidra tilbærekraftig utvikling gjennom politikkutforming,implementering av vedtekne, internasjonale regelverk,standardisering av infrastruktur i europeiskehamner, og ved å ta i bruk nye tekniske løysingarknytt til auka bruk av miljøvenlege energikjelder imaritim transportsektor, med særleg fokus påLNG og elektrisitet.CNSS-prosjektet er eit prosjekt som sorterer underNordsjøprogrammet/ INTERREG IVB. Budsjettrammaer over ein tre-års periode på brutto 35mill. kroner fordelt på 18 partnarar frå Sverige,Tyskland, Nederland, Belgia, UK og Noreg. FråHordaland er Hordaland fylkeskommune, Bergenkommune, Bergen og Omland Havnevesen, BKKog Gassnor partnarar.50% av kostnadene vert refunderte frå EU sittInterreg-program. For 2011 fører fylkesrådmannenopp kr 750 000 til prosjektet, som mellomanna skal gå til å finansiere prosjektleiarstilling.Prosjektet er i oppstartfasen.Internasjonal seksjon – prosjekt (160.501,502, 503 og 504)Europakontoret er tidlegare omtalt under kap. 700tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet.I 2010 har ein omorganisert Europakontoretog Internasjonalt arbeidslag og oppretta ny Internasjonalseksjon. Ut frå dei oppgåve som er lagttil seksjonen er det meir riktig å plassere ansvarsområdetunder kap. 715 Lokal og regional utvikling.Seksjonen skal i sterkare grad enn tidlegare målretteinnsatsen mot tilsette og politikarar i fylkeskommunen.Ved omdisponeringar i regionalavdelingavert det foreslått sett av kr 842 000 til div.prosjekt for Internasjonal seksjon, av dette kr100.000 til ”igangsettingsmidlar” for internasjonaliseringstiltaki t.d. skular og kommunar. Spesiellfokus på målgruppene kommunar, ungdom, HFKtilsetteog politikarar.I tillegg til prosjektmidlane søkjer ein også i 2011om å få EU-midlar for å vidareføre prosjekta (EUprogram)Leonardo, Ung i Europa og Nordsjøprogrammet.Andre oppgåver og satsningsområder for ny Internasjonalseksjon:§ Etablere ny Internasjonal seksjon: Strategiutviklingog kompetansebygging på seksjonen,særleg med fokus på i større grad å støtteopp under og koordinere internasjonalt arbeidi dei ulike avdelingane/sektorane i HFK.§ Nettverk-/partnarskapsutvikling: Delta pårelevante europeiske og nasjonale møteplassarog utvikle samarbeidet med prioriterte regionari Europa/internasjonalt.§ Informasjon og marknadsføring.Utvikle ei moderne nettstads- og kommunikasjonsplattformsamt auke marknadsføring avInternasjonal seksjon sine tilbod. Desentralisereinformasjonsverksemda mht EU/EØSprogramved å hente europeiske og nasjonaleekspertar til Hordaland.§ Samarbeidsregionar, internasjonale organisasjonarog delegasjonsvitjingarGjennomføre ordinære oppgåver (t.d vinterfestivalar)og ekstraordinære arrangement(gjenopning av kyrkja i Cardiff og 1100-årsjubileet for det historiske Normandie) isamarbeidsregionane, samt koordinere innkomandedelegasjonar. Mobiliserer til prosjektsamarbeidetmed samarbeidsregionar. Fåfleire politikarar og adm. tilsette til å engasjereseg i tematiske undergrupper i AER ogNSC.§ Satsing – ”Kommunenettverk” - auke brukenav EU-program som verkemiddel i lokalsamfunnsutviklinga:Bistå med kompetanse-, prosjektutviklings-og nettverksaktivitetar, samttilby noko finansiering (insentivmidlar somreisestøtte mm) for å få i gang prosjekt.§ Vest-Norges Brusselkontor: God informasjonsverksemdog tenesteyting til medlemmar.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 102

More magazines by this user
Similar magazines