Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Austlandet, er det samanhengande skjergardsparkarfrå svenskegrensa til grensa mot Sogn ogFjordane.Vestkystparken er eit interregionalt samarbeidmellom Hordaland og Rogaland og har som føremålå gje eit godt friluftslivstilbod til brukarargjennom at friluftsområde knytt til sjø får eit effektivttilsyn, god skjøtsel og riktig tilrettelegging.Vestkystparken er basert på naturvennleg tilrettelegging,bruk og vedlikehald. Driftsoperatørar erfriluftsråd i Hordaland og Rogaland. Frå 2010 erHordaland fylkeskommune sekretariat for Vestkystparken.Bergen turlag er Vestlandet sin største friluftsorganisasjonsom er basert på frivillig engasjement.Hovudmålet er å få fleire ut på tur. Årleg tilbyrturlaget saman med dei sju lokallaga om lag 700arrangement for medlemmar og andre interesserte.Bergen turlag har også ansvar for friluftslivetshus.Løypekøyring på Kvamskogen er eit regionaltviktig område for friluftsliv heile året. Dei seinareåra har det vore fokus på kartproduksjon og graderingog merking av løypenettet. HFK sitt driftstilskothar stått stille på kr 50.000 i mange år.Tilskotet vert foreslått auka til kr 100.000 i budsjettetfor 2011.Fylkestinget la i 2010 inn 1 mill. kr til Friluftslivetshus og 1 mill. kr til BOF - kystfriluftslivetshus. Dette vert vidareført i 2011.FylkestingetFylkestinget la inn 1 mill. kr til Rallarvegen og kr250 000 til etablering av friluftsråd.Det vert budsjettert slik:Budsjett 2010 Budsjett 2011Friluftslivets hus i Hordaland 1 110 000 1 110 000Bergen og Omland Friluftsråd 903 000 903 000BOF kystfriluftslivets hus 1 000 000 1 000 000Bergen Turlag 225 000 225 000Haugesund Turistforening 15 000 15 000Arboretet på Milde 280 000 280 000Friluftsrådet Vest 237 000 237 000Tilskot til Voss Utferdslag 15 000 15 000Turløyper på Kvamskogen 50 000 100 000Vestkystparken 1 000 000 1 000 000Rallarvegen 1 000 000Etablering friluftsråd 250 000Lokale tiltak for fysisk aktivitet og friluftsliv 310 000 310 000Sum 5 145 000 6 445 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 104

More magazines by this user
Similar magazines