Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

vedlikehald av tunnelar. Når det gjeld elektrokontraktaneog tunnelkontraktane er dei bygdopp slik at det vert følgt faste rutinar, og gjeremålavert rapportert inn i eit eige rapporteringssystem.Kostnadene med dei løpandefagkontraktane for tunnel og elektro er ca 31mill. kr pr år.Kostnadane for alle løpande funksjonskontraktar(driftskontraktar) inkl. elektro- og tunnelinspeksjonarknytt til fylkesvegane er budsjettertmed 225,7 mill. kr.Tunnelar/bruer/ferjekaiarPå fylkesvegane er det 114 tunnelar med eisamla lengde på ca 55,8 km. Standarden påtunnelane varierar mykje både når det gjeldtekniske installasjonar og utrusting. Dessutaner høgda i nokre tunnelar lågare enn den standardensom vert lagt til grunn no, dvs minstehøgdepå 4,2 m. Dette gjer at næringstransportenikkje kan nytte alle vegsambanda, t.dLøvstakktunnelen som har ei høgde på 3,8 m.Tunnelar over 500 m vert definert som særskildebrannobjekt etter brannlova. Det er difortrong for å følgje opp desse med omsyn tilbåde brannsikring og trafikksikring.Det er innmeldt stort behov for vatn og frostsikringav tunnelane i tillegg til skifting avkablar og lysarmatur. Likeeins er det behov fornye ventilasjonsvifter, evakueringslys og radio/redningskommunikasjoni nokre tunnelar.Det vert lagt opp til at gjeldande tunneldirektivog tunnelsikringsføresegner skal halda fram ågjelda for tunnelar som vart omklassifisert tilfylkesvegar.I Hordaland er alle bruene med ei lengde over2,5 meter registrert. I alt er det 1 087 bruer påfylkesvegane med ei samla lengde på omlag28,5 km. Alle bruene vert jamleg inspiserte, ogdet vert sett i verk naudsynte sikringstiltak derdette er påkravd. No må det m.a. setjast inntiltak på fundamentet for Fv 552 Osbrua. Deter eigen samlekontrakt for bruvedlikehaldet.Det er og eigen kontrakt for kaivedlikehaldet.VegdekkeVegdekke har sers varierande kvalitet og det erstore standardsprang mellom høgtrafikkerte oglågtrafikkerte vegar. I tettbygde strok med høgtrafikk er vegstandarden akseptabel, men idistrikta er det til dels dårleg standard. Deigamle fylkesvegane i Nordhordland og i Vossaområdethar dårlegast standard. Der det erhjulspor er det vanskeleg å halda vegen fri forsnø og is om vinteren, noko som kan påverkatrafikktryggleiken.Det er stor trong for midlar til dekkelegging.Asfaltprisane har auka med 18 % frå 2009 til2010. Kostnaden med å legge ein km veg ermellom 250 000 - 500 000 kr alt etter vegtype.I 2010 vart det lagt ca 180 km asfalt. Sidankostnadane for drift og vedlikehald er auka ogdet er kome til nye oppgåver (m.a. lys langsgamle fylkesvegar) utan at dei økonomiskerammene er auka, er det sett av 15 mill krmindre til asfalt i 2011. Det vert lagt opp til 65mill kr til asfalt og 11 mill kr til oppmerking i2011. I samband med dekkelegginga er detnaudsynt å gjere ein del førearbeid som utbetringav stikkrenner og bereevne.VinterdriftDei siste åra har det vore ei ordning med piggdekkavgifti Bergen kommune for å reduserapiggdekkbruken og dermed svevestøvet. Nokøyrer over 80 % av bilane piggfritt. Piggfrikøyring krev høg standard på brøyte og strøberedskapen,og dette er kostnadsdrivande. Påden andre sida er det mindre asfaltslitasje. Vinterdriftamed snørydding, salting og strøing,inngår i funksjonskontraktane, og utgjer vel 60% av kontraktsummen.Andre drifts- og vedlikehaldstiltak.Vedlikehald av grøfter, kummar, stikkrennerog drenering har vore nedprioritert dei seinareåra. Redusert vedlikehald gjer at det lettareoppstår skader på vegkroppen og dersom ikkjevatnet under vegen vert drenert vekk, kan detlett oppstå issprenging om vinteren. Det ertrong og for å ta eit ekstra løft for å sikre veganemot utrasing på grunn av tidvis store nedbørsmengder.Rydding av kantar og kratt langs vegen ogskjøtsel av grøntareale har og vore nedprioritert.Dersom krattet ikkje vert rydda jamleg,vert det for kraftig til at ein kan nytte maskineltkrattryddingsutstyr og ein må til med dyraremanuell krattrydding. Veks krattet for tett innHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 110

More magazines by this user
Similar magazines