Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

på vegen vert sikten redusert og det kan lettoppstå trafikkfarlege situasjonar.TrafikksikringI drift og vedlikehaldsbudsjettet for 2011 er detsett av direkte 4,2 mill kr til oppfølging av TShandlingsplan,Trygg trafikk og Fylkestrafikksikringsrådet(FTR). I budsjettet elles inngårmange trafikkretta tiltak og trafikksikringutanat det er direkte omtala som trafikksikring.OppsummeringRegionvegsjefen har peika på eit behov forvedlikehaldsmidlar på opp mot 100 mill. krover fylkesrådmannen sitt forslag. Det er behovfor meir midlar både til bruvedlikehald,vegoppmerking og dekkelegging. Fylkesrådmannensitt forslag for dekkelegging, jf. tabellennedanfor, er vurdert å liggja 26 mill. krunder behovet, medan behovet for bruvedlikehaldetvert vurdert til å vera om lag 10 mill. krhøgare enn budsjettet.Nedanfor fylgjer tabell over framlegg til fordelingav budsjettramma på dei ulike fagområdafor 2011. I summen for ”vedlikehald – øvrig”inngår m.a tunneltiltak, skiltfornying, utbetringav kummar, grøfter, stikkrenner, ogmurar.Alle tal i 1000 krTiltak Budsjett 2010 Drift og vedlikehaldsbudsjett 2011Drift – regulert gjennom193 390 225 680faste kontraktarDrift – øvrig 45 610 47 593Bruvedlikehald 34 800 17 900Vegoppmerking 10 000 11 000Dekkelegging 81 000 65 000Vedlikehald – øvrig 21 500 25 000Sum 386 300 392 173730 BilruterBudsjettområdet dekkar den subsidierte bussdriftai fylket med tilliggjande hovudfunksjonarsom billettering, drift av kundesenter ogmarknadsføring, samt kostnader til særskyss igrunnskule utanom Bergen og kringliggjandekommunar samt skyss av vidaregåande skuleelevar.Kostnadane til drift av Skyss organisasjonenog kundesenteret ligg og på dette området.I drifta av kollektivtrafikken ligg det mangeusikre faktorar som kan påverka både inntektsogkostnadssida i budsjettet. For 2011 kansærleg fylgjande forhold påverka budsjettet:Oppstart av rutepakke Bergen Sentrum ogBergen NordDet har synt seg at det har vore trong for justeringarav rutetilbodet i etterkant av anbodsstarti dei ulike pakkane Storleiken på desse justeringanehar variert frå 5-15 % av anbodspriseni dei aktuelle anbodspakkane. I budsjettet erutlyst produksjon lagt til grunn.Stenging av Fana-vegen i samband med byggetrinn2 på Bybanen.Dette er den viktigaste kollektivtrasen i BergenSør, og det er usikkert kva fylgjer stenginga vilha på inntektssida og kostnadssida for bussdrifta.Kapasitetsproblem på BybanenOppstarten av bybanedrifta har gitt stor passasjertilslutnad.På grunn av sein levering avvogner er det supplert med buss. Dersom dennesuppleringa må halda fram etter 1. november,då ein etter planen skal vera i full drift påbybanen, vil det få kostnadsmessige fylgjersom det ikkje er dekning for i budsjettet.Billetteringssystemet.Billetteringssystemet har så langt vore ustabilt.Det inneber at det er ein risiko knytt til inntektsidai budsjettet.Anbodspris på rutepakkane Bergen Nord ogBergen Sentrum.Det er usikkert kva anbodspris ein kan få pådesse to rutepakkane. Ved budsjetteringa er detteke utgangspunkt i dei oppnådde prisane ianbods som sist vart lagt ut.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 111

More magazines by this user
Similar magazines