Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Det er budsjettert med 17,8 mill kr til marknadsarbeidfor 2011.InntektssikringDenne posten omfattar i hovudsak billettkontrollog oppgåver i tilknyting til dette. Ettersomoperatørane ikkje har inntektsansvaret, viltrongen for kontroll vera todelt; kontroll medat dei reisande har gyldig billett, og kontrollmed at operatørane billetterar forskriftsmessig.Det vert og kontrollert om operatørane oppfyllerkrava i anbodet m.o.t regularitet, avgangarog liknande. Det vil særleg vera aktuelt medkontroll opp mot Bybanen ettersom det her erlagt opp til førehandsbillettering. Skyss harinngått avtale med Securitas om å utføra kontrollarbeidet.Det er budsjettert med netto 2,5 mill kr til dettearbeidet i 2011.BilletteringssystemetBudsjettet dekkar kostnader som er kontraktsfestamed leverandøren av billettsystemet,kontraktsfesta eller avtala med andre leverandørarog kostnader som ein av erfaring veit atei driftsavdeling vil få når eit slikt system skaldriftast.Frå medio 2010 er 100 % av bussane i fylket idrift med nytt system. Arbeidet frametter vilvera retta mot å få på plass full funksjonalitet,turvande stabilitet og gode dokumentertedriftsrutinar.Erfaringa så langt er at det er ei utfordring ådrifta det nye billettsystemet på ein fullgodmåte. Oppstarten har kravd store ressursar,også i innleigd hjelp. Ein ventar at det er trongfor omframme ressursar også i 2011 til å kunnaoppretthalda forsvarlig drift og samstundesvera i stand til å handtera dei avvika som viloppstå. Det syner seg at omfanget av manueltarbeid knytt til drifta av billetteringssystemeter langt større en venta.Det er budsjettert med 17,7 mill kr til drift avbilletteringssystemet i 2011.SkyssBudsjettområdet omfattar kostnadane til driftav Skyss og Skyss sitt kundesenter. I budsjetteter det lagt opp til å auka bemanninga i Skyssmed 4 stillingar. Dette er stillingar som vilgjera Skyss i betre stand til å ivareta marknadsoginformasjonsarbeidet (2), styrking av økonomifunksjonen(1)og drift av billetteringssystemet(1). Skyss vil etter dette ha 38 stillingar.I tillegg kjem 18 stillingar knytt til kundesenteret.Det er budsjettert med 27,2 mill kr til drift avSkyss i 2011.Skyss kundesenterOppgåvene til kundesenteret er kundeopplysningog informasjon. Kundesenteret organisererutleige av terminalplassar på Bergen Bussstasjon.Ansvaret for ruteproduksjonen og kundehandteringi Bergensområdet var i utgangspunktetdelt mellom Tide Buss AS og Skyss. For åsamordna kontakten mot kundane er oppgåveroverført frå Tide Buss til Skyss. Som fylgje avdette, har kundesenteret fått styrkja kapasitetenfor å kunna handtera auka kundetilgang.For 2011 vert det budsjettert med 12,0 mill krtil kundesenteret.Til rådvelde for samferdselsutvaletI samband med budsjetthandsaming for 2010vart det lagt inn 2,0 mill kr til rådvelde forsamferdselsutvalet. Det vert lagt opp til å vidareføradenne løyvinga.KollektivtrafikkterminalarFor 2011 vert det budsjettert med 3 mill. kr tildrift av kollektivtrafikkterminalar. I tilleggkjem utgifter til drift av det fylkeskommunaleselskapet Bystasjonen AS på 8 mill. kr. BystasjonenAS står for drifta av bussterminalen iBergen sentrum.Budsjettet på 3 mill. kr gjeld m.a. drift av terminalanei Åsane, Loddefjord og Knarvik.I tilskotssummen til Bystasjonen AS på 8 mill.kr er det budsjettert med festeavgift til Bergenkommune 1,7 mill.kr og lånekostnader i tilleggHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 113

More magazines by this user
Similar magazines