Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

til terminaldrifta. Terminaldrifta er rekna tilom lag 4 mill. kr i 2011.Andre tiltakI andre tiltak ligg det kostnader som Trygtheim ruter, ungdomskortkompensasjon til ekspressbussarog ferjer, inntektskompensasjon tilNSB for bruk av periodeprodukt samt ei rekkjeandre kostnader knytt til drifta.SkuleskyssKostnader til skuleskyss ligg på dette budsjettområdet.Det gjeld særskyss i grunnskule ogvidaregåande skule, som er skyss for elevarsom ikkje kan nytta ordinære bussruter pågrunn av mellombels sjukdom eller funksjonshemming,og elevar som bur slik til at dei ikkjehar eit rutetilbod. I tillegg ligg det midlar til ådekka reiser for vidaregåande skuleelevar.Etter ein periode med sterk vekst i skuleskysskostnadaneser det no ut til at ein har fått kontrollpå dette budsjettområdet. Skuleskyssen iBergen, Askøy, Sund, Fjell og Os er konkurranseutsett, og i dei andre områda i fylket harein hatt/er i gong med ein detaljert gjennomgongav alle særskyssar. Dette vil for mangegje meir samkøyring og for ein del elevar lengregangavstandar til oppsamlingspunkt. Det vilog påverka inntektsgrunnlaget til transportørane.Det vert i 2011 budsjettert med 54,0 mill. kr tilgrunnskuleskyssen og 50,2 mill. kr i vidaregåandeskuleskyss.731 FylkesvegferjerFylkeskommunen har med unntak av stamvegsambandaansvaret for ferjedrifta i fylket. Alleferjesambanda er lagt ut på anbod, og i løpet av2012 vil alle subsidierte ferjesamband bli driftapå anbod. Med verknad frå 1. januar 2011 vildei tre rutepakkane Nordhordland, Sunnhordlandog Midthordland bli sett i drift. Fylkeskommunenhar ansvar for fylgjande ferjesamband:• Kinsarvik-Utne-Kvanndal• Jondal-Tørvikbygd• Gjermundshamn-Varaldsøy-Løfallstrand• Hatvik-Venjaneset• Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad• Våge-Halhjem• Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes• Sunde-Ranavik-Skjersholmane• Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Skjersholmane• Skånevik-Matre-Utåker• Buavåg-Langevåg• Husavik- Sandvikvåg• Krokeide-Hufthamar• Leirvåg-Sløvåg-Skipavik• Fedje-Sævrøy• Masfjordnes-Duesund• Valestrand-BreisteinDet vert lagt opp til at ein i ferjedrifta skalfylgja riksregulativet for ferjetakstar, og dermedog den takstauken som staten legg opp tili dette regulativet.Austevoll kommune ynskjer å få i stand ei toferjeløysingpå sambandet Krokeide-Hufthammar. Bakgrunnen for dette er at dethar vore ein sterk vekst i trafikken på sambandet,og på einskilde avgangar kan det veravanskeleg å få plass. Det er venta auka trafikkveksti åra framover, særleg på bakgrunn avplanar om utviding av dei marine næringane.Frå kommunen si side vert det peika på at detvil vera særs uheldig for Austevoll samfunnetom/når den faste ferja er ute av drift.Ei to-ferjeløysing vil truleg ha ein meirkostnadpå om lag 15 mill kr. For å få i stand dette harkommunen og næringslivet sagt seg viljuge tilå yta økonomisk støtte til drifta av ferje 2. Forå få til ei to-ferjeløysing alt frå 2011 foreslårfylkesrådmannen å leggja inn 10,0 mill kr ibudsjettetFylkestingetFylkestinget reduserte summen som var lagtinn til ei to-ferjeløysing til Austevoll med 2,65mill. kr.732 BåtruterBudsjettområdet omfattar snøggbåt- og lokalbåtdriftai fylket. Det gjeld snøggbåtrutene iSunnhordland og mellom Sunnhordland ogBergen, Hardangerfjordekspressen mellomRosendal-Bergen, Austevollsruta, Espeværru-Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 114

More magazines by this user
Similar magazines