Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

ta, sommarruta på Hardangerfjorden, Våge-Os,Kleppestø-Nøstet og Hernarruta. I tillegg kjembygderutene i Åkrafjorden, Osterfjorden,Knappskog-Geitanger og Porsmyr-Botnen.Alle snøggbåtrutene er lagt ut på anbod medandrifta av bygderutene byggjer på nettoavtalar.For 2011 vert det budsjettert med fylgjandefordelt på underpostar.KontoBudsjettLokale båtruterSunnhordlandsrutaAustevollEspeværRosendal-BergenTuristruta i HardangerKleppestø-NøstetHernar-rutaOsterfjord-rutaVåge-OsTerminalarNox-avgiftTakstaukeTilskot frå RogalandSum0,6 mill24,2 mill13,5 mill4,9 mill12,0 mill2,3 mill2,9 mill2,7 mill1,0 mill2,2 mill1,2 mill1,0 mil-0,65 mill-2,3 mill65,4 mill733 Transportordninga forfunksjonshemmaDet er om lag 12.000 brukarar i transportordninga,fordelt på tunge (blinde og rullestolbrukarar)og ordinære brukarar. Kvar brukar fårtildelt eit kort med fastsett pengesum – kvote –som kan nyttast til fritidsreiser.Budsjettområdet dekker og arbeidskøyring forfunksjonshemma som har arbeid i verna verksemder.Budsjettposten har hatt aukande utgifter sisteåra, og set der ut til at det vert eit overforbrukpå om lag 4,0 mill kr i 2010. Dette skuldast ihovudsak auka utnytting av kvotane samt størrevolum på arbeidskøyringa. Det vert budsjettertmed 44,6 mill. kr for 2011.734 BybanenOppgåvene knytt til bybanedrifta er delt mellomSkyss, operatøren Fjord 1 Partner og BybanenAS. Skyss har ansvar for rutedrifta medanBybanen AS har ansvaret for å drifta ogvedlikehalda infrastrukturen. Bybanen AS erheileigd av og vert finansiert av fylkeskommunen.Det er Fjord 1 Partner AS som har fått operatøransvarfor bybanedrifta i perioden 2010-17med opsjon på 2 år ytterlegare drift. Operatørenskal gjennomføra den planlagde ruteproduksjoneninnafor dei rammene som ligg ikonkurransegrunnlaget. I 2011 har bybanedriftaein kostnad på 67,5 mill. kr.Ved oppstarten har Bybanen hatt stor trafikk.Ut frå inntektene ved sal på billettautomatanedei to fyrste driftsmånadane, vert inntektenebudsjetterte til 55 mill kr for 2011. Fordelingav trafikkinntektene mellom rutepakkane iBergen er ikkje fullt ut gjennomført. Budsjettsummensom her er stipulert gjeld som nemntsal på billettautomatane langs bybanetraseen.Bybanen AS har ansvar for å vedlikehalda ogdrifta bybana sin infrastruktur. Det gjeld skinnegang,elektro, haldeplassar og områda i tilknytingtil skinnegangen. Då ein enno er i einoppstartsfase, er det mange ukjente og usikrefaktorar som kan påverka budsjettet. Det erdifor lagt inn ein viss buffer for å møte eventuelleuføresette kostnader. Det er styret i BybanenAS som vedtek dei årlege budsjetta. Budsjettetvert saldert med eit fylkeskommunalttilskot.Fylkeskommunen sitt tilskot til drift av BybanenAS i 2011 er budsjettert med 18,0 mill kr.Samla kostnad med bybanedrifta i 2011 erdermed budsjettert til 85,5 mill. kr.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 115

More magazines by this user
Similar magazines