Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

KULTURFØREMÅLTal i heile 1000 krBudsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %740 Bibliotek Brutto driftsutgifter 6 930 7 171 3,5 %Driftsinntekter 0Netto driftsutgifter 6 930 7 171 3,5 %750 Kulturminnevern Brutto driftsutgifter 25 928 47 897 84,7 %Driftsinntekter -7 840 -11 747 49,8 %Netto driftsutgifter 18 088 36 150 99,9 %760 Museer Brutto driftsutgifter 38 434 39 172 1,9 %Driftsinntekter 0Netto driftsutgifter 38 434 39 172 1,9 %771 Kunstformidling Brutto driftsutgifter 48 084 51 524 7,2 %Driftsinntekter -17 415 -19 055 9,4 %Netto driftsutgifter 30 669 32 469 5,9 %775 Idrett Brutto driftsutgifter 74 220 76 695 3,3 %Driftsinntekter -65 000 -65 639 1,0 %Netto driftsutgifter 9 220 11 056 19,9 %790 Andre kulturaktivitetar Brutto driftsutgifter 36 076 34 394 -4,7 %Driftsinntekter -4 900 -4 960 1,2 %Netto driftsutgifter 31 176 29 434 -5,6 %Sum brutto driftsutgifter 229 672 256 853 11,8 %Sum driftsinntekter -95 155 -101 401 6,6 %Netto driftsutgifter 134 517 155 452 15,6 %Fylkeskommunen har ansvar for utviklinginnan område som kunst og kultur, kulturminnevernog museum, arkiv, idrett og friluftsliv,organisasjonsliv og bibliotek. Fylkeskommunenarbeider med forvaltning, utvikling, prosjektog produksjon på kultur og idrettsområda,og tilbyr mellom anna kunstopplevingar til alleelevar i grunnskolen.Mål for verksemdaFølgjande målsetting ligg til grunn for kulturarbeidet:Hordaland skal ha eit rikt og mangfaldig kulturliv,forankra i regionale særtrekk og ope fornye impulsar. Alle skal kunna ta del i ogoppleva tradisjonelle og nyskapande kulturaktivitetarut frå eigne føresetnader.Utfordringar og tiltak i 2011-budsjettetI budsjettet for 2011foreslår fylkesrådmannenei ny fylkeskommunal tilskotsordning til kulturhus/arenaerpå 10 mill. kr. I tillegg er tilskottil fylkesidrettsanlegg foreslått auka frå 3,1mill. kr til 4 mill. kr.Kulturelt utviklingsprogram - KUPI 2010 vart Kulturelt utviklingsprogram (KUP)lansert som eit nytt kulturpolitisk verktøy forregional kunst- og kulturutvikling. Det er utformaretningsliner og program- og innsatsom-Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 117

More magazines by this user
Similar magazines