Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Revidert budsjettgrunnlagStatsbudsjettet 2011Statsbudsjettet for 2011 vart lagt fram 5. oktober2010. Fylkesrådmannen foreslår i Revidert budsjettgrunnlagbudsjettendringar som følgje av nyeopplysningar i statsbudsjettet.Regjeringa la i statsbudsjettet opp til ein reell veksti dei frie inntektene for kommunesektoren på 2,75mrd. kr. Av denne veksten går 200 mill. kr til fylkeskommunane.Dette er i samsvar med det somvart varsla i kommuneproposisjonen i vår – og isamsvar med det fylkesrådmannen har budsjettertmed i budsjettgrunnlaget.Gjennomgangen av statsbudsjettet viser likevel einauke samanlikna med budsjettgrunnlaget på om lag11 mill. kr som følgje av endra folketal og kriterieverdiari inntektssystemet og nokre andre justeringar.I denne summen er og verknadene av atkommunal deflator i statsbudsjettet er 0,1 % høgareenn den som er rekna med i fylkesrådmannen sittbudsjettgrunnlag.I tillegg til summen på 11 mill. kr kjem at ordningamed auka lærlingtilskot er vidareført i 2011-budsjettet med 19 mill. kr til Hordaland fylkeskommune.Samla verknad av statsbudsjettet vert dermed 30mill. kr samanlikna med budsjettgrunnlaget.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 10

More magazines by this user
Similar magazines