Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

åde. KUP vert vidareført i 2011 som ein reiskapfor utvikling på kultursektoren. Fylkesrådmannenfører opp 7 mill. kr – same sumsom i 2010.ForvaltningsreformaFylkeskommunen er tilført nye oppgåver påkulturområdet som følgje av forvaltningsreforma.Særleg gjeld dette friluftsfeltet, tilskottil kulturhus og styreoppnemning. I sambandmed forvaltingsreforma er det oppretta ei nystilling innan friluftslivområdet.Fylkeskommunal tilskotsordning til kulturhus/arenaerFylkesrådmannen foreslår i budsjettet for 2011ei ny fylkeskommunal tilskotsordning til kulturhus/arenaer.Det er stor aktivitet når detgjeld bygging av kulturhus i fylket. Fylkesrådmannenforeslår å setja av 10 mill. kr kvartår i økonomiplanperioden til denne ordninga.For 2011 foreslår fylkesrådmannen at løyvingapå 10 mill. kr vert nytta slik:§§§§Kunsthus i Fartein Valens landskap iSveio: 6 mill.krArena USF: 2 mill. krBåthall ved Bergen Bymuseum (Hordamuseet):1,35 mill. kr.Stiftelsen Klosteret 17: 0,65 mill. krFylkesrådmannen er innstilt på å løyva ytterlegare4 mill til Arena USF i 2012 som ei sluttløyvingtil prosjektet.Tilskotsordninga må sjåast i samanheng medinnføringa av den statlege tilskotsordninga somførebels i stor grad er bunden opp til tidlegaretilsegner frå Kulturdepartementet.Satsing innan litteratur/samfunnsdebattHordaland fylkeskommune har i mange årprioritert litteratur/samfunnsdebatt. Eit viktigmål for kulturpolitikken er å fremja den kritiskedømmekrafta i samfunnet.Fylkesbiblioteket og fylkesarkivet sitt arbeid erein viktig del av denne satsinga, like eins tilskotettil Skrivekunstakademiet påkr 1 685 000.Olav H. Hauge-stiftinga har i samarbeid medUlvik herad og Hordaland fylkeskommunearbeidd med eit senter for poesiformidlingbasert på livsverket til Olav H. Hauge. Senteretskal i eit internasjonalt perspektiv løfta frampoesien som kunstnarleg uttrykk og vera einmøtestad og ein arena for nyskaping innanpoesi, kunst og kultur. Stiftinga har inngåttavtale om konsolidering med Nynorsk kultursentrum.Tilskotet til stiftinga vert i budsjettetforeslått auka med kr 300 000 til dette føremålet.Fylkesrådmannen foreslår vidare å dobla tilskotettil Litteratursymposiet i Odda til kr200 000 i budsjettet for 2011.MuseumHordaland fylkeskommune arbeider med einregional plan for museum. Eit sentralt satsingsområdeer kommunal medverknad i museumssektoren.Tidlegare er Museumssentereti Hordaland og Sunnhordland museum styrkteunder føresetnad av tilsvarande kommunalebidrag. Det er lagt inn kr 300 000 til slike prosessari 2011.Hardanger og Voss museum har i samarbeidmed Jondal kommune og Hordaland fylkeskommunearbeidd med vern og bruk av denvassdrivne saga i Herand. Det er lagt inn kr100 000 i driftstilskot til dette tiltaket.Museumssenteret i Hordaland får i budsjettgrunnlageteit tilskot på kr 100.000 øyremerkaoppgåver i høve Ådnatunet.Musea har i budsjettet for 2011 fått kompensasjonfor løns- og prisvekst.FartøyvernFartøyvernfeltet er viktig for eit sterkt kystkulturfylkesom Hordaland. Fylkeskommunalmedverknad til denne sektoren er avgjerandefor at arbeidet med vern av kysten si kulturhistorieskal lukkast. Feltet er og prega av storfrivillig innsats. Det er lagt inn ei auke på kr147.000 til tilskot til fartøyvern.FylkestingetFylkestinget gjorde følgjande påplussingar ikulturbudsjettet:kr 1 000Museum 300Prisjustering idrettskrins 100Røldal pilgrimssenter 250Hordaland husflidslag 100Fossegrimen 70Skrivekunstakademiet 250Fjelberg gamle prestegard 50Baroniet 150Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 118

More magazines by this user
Similar magazines