Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Tuba-prosjekt mot vold 150Grieghallen forprosjekt, tilskot 1 000Oseanna, investeringstilskot 2 500Barn og unge, aktivitetstilskot 200Usf verftet, ombygging 5 000740 BibliotekTal i heile 1000 krBrutto driftsutgifter Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %400.310 Fylkesbiblioteket 5 239 5 418 3.4 %400.320 Bokbåten 1 417 1 479 4.4 %400.340 Bibliotekprosjekt 274 274 0.0 %Sum brutto driftsutgifter 6 930 7 171 3.5 %Netto driftsutgifter 6 930 7 171 3.5 %I St.meld.nr.23 (2008-2009) om bibliotek liggdet ønskje om å forankre nasjonale målsetjingarregionalt og lokalt, kanalisere statlege satsingsmidlarmeir effektivt og målretta og stimuleretil fylkeskommunale og kommunalebibliotekplanar. Hordaland fylkeskommune sirolle som utviklingsaktør på bibliotekområdetvil bli ytterlegare styrka, m.a. ved å vere pådrivarog samarbeidspartnar for prosjekt i kommunane.Bibliotekmeldinga legg opp til at det skal opprettastfrivillige partnarskapsavtalar mellomstaten og fylket. Realiseringa av dette vil trulegskje i 2011.750 KulturminnevernTal i heile 1000 krBrutto driftsutgifter Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %400.102 Administrasjon kulturminnevern 6 034 6 306 4,5 %400.103 Antikvarisk bygningsvern 3 075 3 036 -1,3 %400.500 Seksjon for kulturbasert verdiskaping 3 965 3 954 -0,3 %400.530 Prosjekt/oppdrag 180 2 710 1405,6 %400.610 Arkeologisk registrering 3 131 3 280 4,8 %400.620 Ålmenne kulturvernføremål 4 400 21 930 398,4 %400.630 Kulturminneregistrering 100 100 0,0 %400.650 Vern kulturminne 5 043 6 581 30,5 %Sum brutto driftsutgifter 25 928 47 897 84,7 %Sum driftsinntekter -7 840 -11 747 49,8 %Netto driftsutgifter 18 088 36 150 99,9 %Den sterke veksten på dette feltet skuldast i storgrad budsjettekniske omleggingar. Dette gjeldbudsjetteringsmåten for prosjekt/oppdrag som ibudsjettet for 2011 er bruttobudsjettert. I tillegg ertilskota til kulturhus/arenaer budsjetterte på denneposten.Administrasjon kulturminnevernPå dette ansvarsområdet ligg løn til tilsette hjåfylkeskonservatoren, seksjon for kulturminnevernog museum. Lønsutgiftene til Prosjekt Bryggenvert førte her. Det same gjeld refusjonen frå Riksantikvaren.Antikvarisk bygningsvernBygningsverntenesta driv mellom anna opplæringav framtidige handverkarar i bygningsfag, ogtilbyr arkitektrådgjeving og tømrartenester tileigarar av verneverdige bygningar. Hovuddelenav denne verksemda vert finansiert ved sal avtenester.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 119

More magazines by this user
Similar magazines