Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Seksjon for kulturbasert verdiskapingSeksjonen arbeider med tilrettelegging og rådgjevingfor næringsverksemd som nyttar kulturhistoriskeressursar som grunnlag. Målet er å setjalokal kultur inn i eit større verdiskapings- og utviklingsperspektiv.Politisk vert det no sett sterkarefokus på dette både på nasjonalt, regionalt oglokalt hald. Det same skjer i internasjonale samanhengar,til dømes vert ein del EU-midlar styrtemot denne koplinga. Seksjonen har hovudfokuspå prosjekt innan kultur- og tradisjonsbasert næringsutvikling.Verksemda er i 2011 retta motarbeidet med dei to Interregprosjekta Coast Alive!og Economuseum Northern Europe der Hordalandfylkeskommune er leiande partnar. På kvar sinmåte, handlar desse prosjekta om utviklinga avopplevingsturisme basert på kultuminne, kulturlandskapog opplevingar knytte til levande handverkstradisjonar.Prosjekt/oppdragProsjekta tek sikte på å styrkje lokalsamfunna iHordaland. For 2011 er forventa inntekter frå EUtil desse prosjekta på ca 2.5 mill kr, og er lagt innog synleggjort i budsjettet, noko som gjer at budsjettetsyner ei kraftig auke frå året før.Arkeologisk registreringHordaland fylkeskommune har ei omfattandemengd utgreiingsarbeid og sakshandsaming innanforfornminnefeltet. Oppdrag i samsvar medundersøkingsplikta, jfr. § 9 i kulturminnelova, erfinansierte av tiltakshavar, jfr. kml.§ 10, medandet fylkeskommunale ansvaret for sakshandsaming,forvalting og fråsegnsutarbeiding skaldekkjast inn over det fylkeskommunale driftsbudsjettet.Det er viktig å oppretthalda naudsynt kapasitetinnanfor forvaltningsarkeologien for å kunnayta god nok teneste til kommunar og tiltakshavarar.Det vert budsjettert slik:Budsjett2010Budsjett2011Brutto utgifter 3 131 3 280Inntekter 1 700 1 700Netto 1 431 1 580Tilskot ålmenne kulturvernføremålBåthall på StendHordamuseet er ein del av Bymuseet i Bergen.Museet har ei stor og unik samling klinkbygdebruksbåtar. Museet arbeider med å realisera einutstillingshall for båtsamlinga med ei kostnadsrammepå 16,7 mill. kr. Fylkeskommunen sin delav finansieringa er sett til 4 mill. kr.Det er tidlegare løyvt 2,65 mill. kr. Det står att åløyva 1,35 mill. kr. Fylkesrådmannen fører oppdenne summen i tilskot for 2011. Hordaland fylkeskommunesin del av finansieringa til båthallenpå 4 mill. kr er dermed løyvd.Arena USFI Bergen er tilgangen på større konsertlokale forrytmisk musikk utilfredstillande. Dei lokala somfinst er i stor grad opptekne til - og laga for - andreføremål. Rytmiske musikkformer manglar diforsin arena. På denne bakgrunnen har USF gjennomførtein analyse av korleis Røkeriet kan ombyggjasttil ein storsal.Arena USF vert ein ny arena for rytmisk musikk iBergen. Ved ei ombyggingved Kulturhuset USF vert det mogleg å innlemmaein tidsmessig konsertarena som kan romma 2000tilskodarar. Det er stor trong for ein arena meddette formatet i Hordaland, og arenaen vil ha einstor regional verdi og også vera ein viktig nasjonalog internasjonal arena.. Prosjektet har ei kostnadsrammepå kr 84,9 millionar, og det er søkt om 24mill. kr.Det er løyvt 2 mill. kr i 2010. Fylkesrådmannenforeslår å løyva tilsvarande sum i 2011.Fylkesrådmannen er innstilt på å løyva ytterlegare4 mill. kr i 2012 - som sluttløyving til prosjektet.Klosteret 17.Det er naudsynt med ei omfattanderehabilitering av Klosteret 17, som er eigd avStiftelsen Klosteret 17. Stiftelsens formål er åstilla lokala til disposisjon for Hordaland Kunstsenter,Bildende Kunstneres forening Hordalandog Norske Kunsthåndverkere Vest Noreg. Stiftelsenanslår rehabiliteringa til å kosta mellom 1 og1,5 mill kr og foreslår eit spleiselag mellom Hordalandfylkeskommune og Bergen kommune.Fylkesrådmannen foreslår å løyva 0,65 mill kr i2011, og er også innstilt på å gå inn med ein sum i2012 under føresetnad av at Bergen kommuneogså deltek med eit tilskot til rehabliteringa.Olav H. Hauge-stiftinga har i samarbeid med Ulvikherad og Hordaland fylkeskommune arbeiddmed eit senter for poesiformidling basert på livsverkettil Olav H. Hauge. Senteret skal i eit internasjonaltperspektiv løfta fram poesien somkunstnarleg uttrykk og vera ein møtestad og einHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 120

More magazines by this user
Similar magazines