Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

arena for nyskaping innan poesi, kunst og kultur.Det er inngått avtale om konsolidering med Nynorskkultursentrum. Tilskotet til stiftinga vertforeslått auka med kr 300 000 til dette føremålet.For 2011 fører fylkesrådmannen dermed opp kr407 000 i tilskot.Pilgrimssenteret i Røldal. Hordaland fylkeskommunehar i 2009 og 2010 teke eit hovudansvar forgjennomføring av forprosjektet til eit pilgrimssenteri Røldal. Det er naturleg at kommune og stattek del i den vidare finansieringa. Fylkesrådmannenforeslår kr 300 000 i tilskot i 2011.For dei andre kulturvernføremåla er det foreslåttuendra sum eller lita endring samanlikna med2010.FylkestingetFylkestinget la inn auka tilskot til følgjande tiltak:Røldal pilgrimssenter 250 000Grieghallen forprosjekt 1 000 000Oseanna, investeringstilskot 2 500 000Usf verftet, ombygging 5 000 000Tilskot til ålmenne kulturvernføremål vert etter dette budsjettert slik:400.620 Tilskot Ålmenne kulturvernføremål Budsjett 2010 Budsjett 2011Fortidsminneforeningen 75 000 76 000Stiftelsen Bryggen 107 000 109 000Hardanger Historielag 22 000 22 000Bjørgvin Kyrkjesogelag 22 000 22 000Landslaget for bygde- og byhistorie 8 000 8 000Nord- og Midthordland Sogelag 22 000 22 000Sunnhordland Sogelag 22 000 22 000Voss Sogelag 18 000 18 000Hordaland Sogelag 35 000 36 000Ætthistorisk institutt 22 000 22 000Oselvarverkstaden 1 304 000 1 324 000Stiftinga Olav H. Hauge, Ulvik 107 000 407 000Prosjekt Bryggen 211 000 214 000Bullahuset, Valestrand, Osterøy 175 000 178 000Pilgrimssenter Røldal, prosjektstøtte 500 000 550 000InvesteringstilskotBrannsikring 200 000 200 000Espeland fangeleir 200 000 200 000Kunsthus i Fartein Valens landskap i Sveio 6 000 000Arena USF 7 000 000Båthall Stend 1 350 000 1 350 000Stiftelsen Klosteret 17 650000Grieghallen forprosjekt 1 000 000Oseanna 2 500 0004 400 000 21 930 000KulturminneregistreringRegistrering og kartfesting av kulturminne erviktig for både eigarar, kommunar, fylkeskommuneog statlege etatar som grunnlag forforsvarleg forvalting og søknad om midlar til åsikra kulturarven. Registreringsarbeidet gjeldbåde eldre bygningar (Sefrak) og automatiskfreda kulturminne, og det er svært viktig atdette arbeidet held fram. Særleg er det viktig ågjera registreringane tilgjengeleg gjennomnettbasert formidling. Fylkesrådmannen føreropp kr 100 000 til dette arbeidet i 2011 – samesum som i 2010-budsjettet.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 121

More magazines by this user
Similar magazines