Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Vern av kulturminneDette gjeld tilskot til skjøtsel og formidling avautomatisk freda kulturminne og tilskot tilrestaurering og vedlikehald av kulturminne frånyare tid. Statsmidlar til freda og verneverdigebygg og anlegg vert overførte til fylkeskommunenetter at Riksantikvaren har handsamasøknadar frå alle fylka i samsvar med statsbudsjettet.For 2010 fekk Hordaland fylkeskommunestatsmidlar på nær 4,8 mill. kr til detteføremålet, 4 mill. kr var øyremerkt freda oghøgt verneverdige kulturminne og 780.000mill. kr øyremerkt kystkultur. På inntektssidavert det budsjettert med statstilskot på knapt4,8 mill. kr til kulturvern.Fartøyvernfeltet er viktig for eit sterkt kystkulturfylkesom Hordaland. Fylkeskommunalmedverknad til denne sektoren er avgjerandefor at arbeidet med vern av kysten si kulturhistorieskal lukkast. Feltet er og prega av storfrivillig innsats. Det er budsjettert med kr880.000 til fartøyvern. Av denne summer er kr440.000 statstilskot. Det er lagt inn ei auke påkr 147.000 til tilskot til fartøyvern.Stend hovedgård er budsjettert med kr200.000. Denne summen kjem i tillegg til midlarfrå investeringsbudsjettet og vil bli nytta tiltiltak i Riddersalen og opprusting av Renessansehagenutanfor hovedhuset.Det vert budsjettert slik:400.650 Vern kulturminneBudsjett2010Budsjett2011Tilskot til vern og 710 000 721 000vølingKulturverntiltak 3 400 000 4 780 000Fartøyvern 733 000 880 000Stend hovedgård 200 000 200 000Brutto utgifter 5 043 000 6 581 000RefusjonarKulturverntiltak -3 400 000 -4 780000Fartøyvern -440 000 -440 000Netto 1 203 000 1 361 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 122

More magazines by this user
Similar magazines