Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

760 MuseumTal i heile 1000 krBrutto driftsutgifter Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %400.660 Museum 38 434 39 172 1,9 %Sum brutto driftsutgifter 38 434 39 172 1,9 %Sum driftsinntekter 0 0Netto driftsutgifter 38 434 39 172 1,9 %Hordaland fylkeskommune arbeider med einregional plan for museum. Eit sentralt satsingsområdeer kommunal medverknad i museumssektoren.Tidlegare er Museumssenteret i Hordaland ogSunnhordland museum styrkte under føresetnadav tilsvarande kommunale bidrag. Det erlagt inn kr 300 000 til slike prosessar i 2011.Hardanger og Voss museum har i samarbeidmed Jondal kommune og Hordaland fylkeskommunearbeidd med vern og bruk av denvassdrivne saga i Herand. Det er lagt inn kr100 000 i driftstilskot til dette tiltaket.Det er gjeve tilskot til Museumssenteret i Hordalandpå kr 100.000 øyremerka oppgåver ihøve Ådnatun.Fylkesutvalet har i sak 148/10 godkjent atHardanger og Voss museum i 2010 får utbetalt2,5 mill. kr av komande års tilskot. Tilskotet tilmuseet skal avkortast med 1,25 mill. kr kvartav åra 2011 og 2012. Tilskotet for Hardangerog Voss museum er ut frå dette redusert med1,25 mill. kr i budsjettet for 2011.Det er elles lagt vekt på å kompensera tilkotafor løns- og prisstigning.Musea har ein vekst i ramma på 1,53 mill krom ein tek omsyn til at 1,25 mill kr av tilskotettil Hardanger og Voss museum vart utbetalt i2010.FylkestingetFylkestinget auka løyvinga til museum med kr300 000, og la inn kr 150 000 meir til Baroniet.Museum Budsjett 2010 Budsjett 20111. Museumssenteret i Hordaland 8 395 000 8 721 000Norsk Trikotasjemuseum og TekstilsenterTekstilatelieretOsterøy museumStiftinga HavråtunetLyngheisenteretVestnorsk UtvandringssenterMuseumskonservator for Nordhordland2. Stiftelsen Bymuseet i Bergen 5 871 000 6 030 000Bryggens MuseumGamle Bergen MuseumAlvøen HovedbygningDamsgård HovedgårdHordamuseetStiftelsen St. Jørgen/LepramuseetBergen SkolemuseumBrannmuseum i Bergen3. Bergens Sjøfartsmuseum 1 463 000 1 505 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 123

More magazines by this user
Similar magazines