Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Stat Fylke KommuneCarte Blanche 70 % 15 % 15 %Hordaland Teater 70 % 30 %Festspillene i Bergen 60 % 13.3 % 26.7 %Den Nye Opera 70 % 15.0 % 15.0 %Samtidsmusikkensemblet BIT 20 60 % 15.0 % 25.0 %Det vert budsjettert slik:Tiltak Budsjett 2010 Budsjett 2011Festspillene i Bergen 3 895 000 4 017 000Carte Blanche 4 292 000 4 490 000Hordaland Teater 3 955 000 4 078 000Den Nye Opera 3 110 000 3 206 000Samtidsmusikkensemblet BIT 20 636 000 657 00015 888 000 16 448 000Revidert budsjettgrunnlagEtter at statsbudsjettet vart lagt fram, er fylkestilskotatil dei fem kunstinstitusjonane ovanforjusterte slik at dei stemmer med den fastsetteprosentsatsen. Samla auke vart kr 560 000.Ymse KunstføremålSamtidskunst: Hordaland fylkeskommune villeggja opp til eit auka samspel mellom kompetansemiljøi Bergen og institusjonar elles ifylket når det gjeld samtidskunst. Bergenkommune sine planar om ein kunsttrienale erinteressante i denne samanhengen.Institusjonar som Hordaland kunstsenter, 3,14,Kabuso, Radøy kunstsenter, Hardinglokk ogBorealisfestivalen er viktige medspelarar for åutvikle eit nyskapande nettverk i fylket.Proscen og Produsentenhet for visuell kunst ernye nettverksorganisasjonar oppretta på grunnlagav behova til høvesvis scenekunstnarar ogvisuelle kunstnarar. Dette er gode regionaleinfrastrukturtiltak som vil styrka utviklinga avarbeidsplassar for kunstnarar i vår region.BEK - Bergen senter for elektronisk kunst - harbygd seg opp til å bli ein viktig institusjon,innan forsking, som nettverk og som tekniskstøttespelar for andre kunstmiljø og enkeltkunstnarar..Radøy kunstsenter er eit godt døme på formidlingog utvikling av visuell kunst utanfor byen.Senteret har i 2008/2009 arbeidd målretta medein utviklingsplan for senteret. Radøy kommuneer sterkt deltakande i denne utviklinga.Fargespill. Kulturprosjektet Fargespill vert novidareutvikla som regionalt og nasjonalt kunstformidlingsprosjektog modell for integreringav fleirkulturelle born og unge i kunsten. Fylkesrådmannentilrår løyving på kr 200.000 tilvidareutvikling av Fargespill.Internasjonale kontaktar, venskapsfylke ogsamarbeidsregionarHordaland fylkeskommune har samarbeidsavtalarmed ulike regionar i Europa – Orknøyaneog Edinburgh i Skottland, Cardiff-området iWales, Kaunas i Litauen og Nedre Normandiei Frankrike. Posten Internasjonalt kultursamarbeidskal i hovudsak gå til prosjekt og tiltakknytt til desse. Etter at kontakten med fylkeskommunensin samarbeidsregion Basse-Normandie vart revitalisert i 2009 ser ein at detligg til rette for samarbeid mellom kulturlivet idei to regionane. I 2011 er det i første rekkjeeit samarbeid knytt til den tverrestetiske festivalenLes Boreales som vert foreslått prioritertog vidareutvikla. Festivalen vil også i 2011 hasterkt fokus på vestnorsk kunst og musikk. Itillegg vil det verta produsert ei kulturhistoriskutstilling om bruk av tre som skal opnast underregionen Basse-Normandie sitt jubileum. Detvert vidare arbeidd med å få til ei utstilling isamarbeid med Kunstmuseene i Bergen.FylkestingetFylkestinget auka tilskotet til Skrivekunstakademietmed kr 250 000.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 126

More magazines by this user
Similar magazines