Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Kort om investeringsbudsjettetOversyn over utgifter til investeringar i perioden2010–2014, fordelt på sektorar, er gjeve i følgjandeoppstilling:Mill. kr i løpande prisar2010 2011 2012 2013 2014Fellesfunksjonar 44,0 39,0 37,0 42,0 52,0Opplæring 434,4 436,0 464,0 594,0 500,0Tannhelse 10,5 14,5 14,5 14,5 14,5Regional utvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Samferdsel 1 608,5 2 137,7 1 778,2 1 281,8 960,5Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2 099,4 2 629,2 2 295,7 1 934,3 1 529,0Avsetjingar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0SUM FINANSIERINGSBEHOV 2 104,4 2 634,2 2 300,7 1 939,3 1 534,0I tillegg til forslag for perioden 2011–2014 er det itabellen ovanfor teke med budsjett for 2010 medreknabudsjettendringar vedtekne av fylkestinget i2010. Brutto investeringsutgifter går opp frå2 099,4 mill. kr i 2010 til 2 629,2 mill. kr i 2011.Deretter er det investeringar på 2 295,7 mill. kr i2012, på 1 934,3 mill. kr i 2013 og på 1 529,0 mill.kr i 2014.I økonomiplanperioden er det vidare ført oppfondsavsetjingar finansiert med sal av fylkeskommunaleeigedomar.Fylkesrådmannen har i hovudsak vidareført oppleggetfrå siste økonomiplan, som fylkestinget vedtoki desember 2009, men nye planar og vedtakmedfører nokre endringar.FellesfunksjonarInnan sektoren for fellesfunksjonar er det i perioden2011–2014 ført opp løyvingar til vidare ombygging/opprustingav Fylkeshuset og IT-løyvingartil fellessystem. Vidare er det midlar til energiøkonomiseringstiltakog investeringstiltak ved jordbruksskulegardarm.v. Dei største løyvingane iøkonomiplanperioden innan området fellesfunksjonargår til universell utforming av fylkeskommunalebygg. Samla vert det i perioden budsjettert med170 mill. kr til fellesfunksjonar.OpplæringInnan opplæringssektoren er investeringane tilAmalie Skram videregående skole i sentrum avBergen innarbeidde med i alt 730 mill. kr. For denneskulen vert det no rekna med ferdiggjering tilskulestart hausten 2013. Vidare er det i økonomiplanperiodenført opp midlar til tilbygg/rehabiliteringved Årstad videregående skole.Det er også teke med investeringsmidlar til ny skulestrukturpå Voss og til nybygg for Åsane videregåendeskole.Årleg budsjettramme for samleposten for ombygging/mindretilbygg på skular vart auka til 40mill. kr i 2010, og tilsvarande sum er ført opp alleåra i økonomiplanperioden. Samleposten for inneklimatiltakm.v. i skulesektoren er ført opp med einårleg sum på 35 mill. kr frå og med 2011, og detteer ein auke på 10 mill. kr i høve til 2010-budsjettetLøyvinga til større undervisningsutstyr er på 35mill. kr i 2010, og denne summen er vidareført iperioden fram til 2014.Budsjettet, jf. tabellen ovanfor, medfører skuleinvesteringarpå i alt 1 994 mill. kr i perioden 2011–2014.TannhelseTil tannklinikkar er det ført opp ei samleløyving på10 mill. kr kvart år frå 2011, og dette er ein auke på4 mill. kr i høve til 2010-budsjettet. Vidare er detpå investeringsbudsjettet ein årleg sum på 4,5 mill.kr til utstyr i tannhelsetenesta.Regional utviklingBudsjettsummen gjeld oppfølging av fylkeskommunensi regionale rolle. Fylkeskommunen kan t.d.gå inn i selskap innanfor innovasjon og nyskapingeller selskap med regional utvikling som fokus.SamferdselI investeringsbudsjettet for samferdsel er det medtil saman 74 mill. kr til bybanevogner i 2011 ogHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 11

More magazines by this user
Similar magazines