Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

790 Andre kulturaktivitetarTal i heile 1000 krBrutto driftsutgifter Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %400.200 Fylkesarkiv 2 511 2 505 -0,2 %400.210 Lokalhistorisk rettleiingsteneste 768 827 7,7 %400.220 Kulturnett 685 713 4,1 %400.440 Tilskot kulturhusmidlar 3 900 3 960 1,5 %400.725 Barne/ungdomstilskot 3 210 3 455 7,6 %400.730 Vaksenopplæring 685 695 1,5 %400.735 Andre kulturføremål 14 476 12 370 -14,5 %400.740 Stønad etter vedtak 636 646 1,6 %400.750 Tilskot til innvandrarorg. 1 000 1 000 0,0 %400.760 Til rådvelde for Kultur- og ressursutvalet 1 205 1 223 1,5 %400.770 Kulturelt utviklingsprogram 7000 7 000 0,0 %Sum brutto driftsutgifter 36 076 34 394 -4,7 %Sum driftsinntekter -4 900 -4 960 1,2 %Netto driftsutgifter 31 176 28 864 -7,4 %FylkesarkivetPrimus er det offisielle dataregistreringsystemetfor musea i Noreg, og data registrert iPrimus legg grunnlag for formidling av museasine gjenstand- og fotosamlingar på Internett.Primus er det dataverktøyet som Bevaringstenestaved Museumssenteret i Hordaland erheilt avhengig av for å kommunisere med museai fylket. Alle dei kulturhistoriske musea iHordaland, med unntak av Bergen Sjøfartsmuseumog Kunstmuseene i Bergen, har gåttsaman om ein felles Primusbase for Hordaland.Basen har tidlegare vore plassert i Sogn ogFjordane fylkeskommune. No må denne basenflyttast til KulturIT som har det nasjonale ansvaretfor å drifte og vidareutvikle programvarenPrimus. Utgiftene til etablering og drift avPrimusbasen hjå KulturIT vil årleg vere kr.100.000. Musea dekkjer sjølve årlege utgiftertil lisensar i Primus. Fylkesrådmannen legg innkr 100.000 til drift av Primusbasen.Lokalhistorisk rettleiingstenesteDette er ein integrert del av fylkesarkivet somm.a. gjev råd om oppbygging av lokalhistoriskearkiv og planlegging av større lokalhistoriskeprosjekt som bygdebøker. Fylkesarkivet tekogså vare på eldre arkivsaker frå bedrifter ogorganisasjonar i fylket og er fylkeskoordinerandeinstitusjon for privatarkivarbeid.KulturnettKulturnett Hordaland er ein felles innfallsporttil kulturtilbod og informasjon om Hordaland.Kulturnett Hordaland skal auka interessa forlokal kunst og kultur og også auka den digitalekompetansen hos brukarane til å ta i bruk nettbasertkulturformidling. I 2011 vil det bli gjortei evaluering av den nettbaserte formidlinga tilHordaland fylkeskommune.Tilskot kulturhusmidlarDette gjeld statlege midlar til kulturhus, fordelteav fylkeskommunen.Barne/ungdomstilskotBudsjettposten omfattar driftsstønad til barneogungdomsorganisasjonar på fylkesplanet,tilskot til verksemda i paraplyorganisasjonenfor fylkesomfemnande og regionale barne- ogungdomsorganisasjonar, Hordaland Barne- ogUngdoms Råd – HBUR - og aktivitetsstønad tiltiltak for barn og unge.Tilskotsmidlane til barne- og ungdomsorganisasjonanevert fordelt av HBUR. For arbeidetmed sakshandsaminga har HBUR fått eit administrasjonstilskotpå 10 % av tilskotsramma.For 2011 har fylkesrådmannen foreslått å gjedette administrasjonstilskotet som ein del avdriftstilskotet til HBUR. Dette er bakgrunnenfor endringa frå 2010 til 2011 som går fram avtabellen nedanfor.HBUR står som tilskipar av den årlege ungdomskonferansenog har dei siste åra hatt ansvaretfor gjennomføringa av UngdommensKulturmønstring. Arrangementet har dei sisteåra hatt ei særs positiv utvikling og det ernaudsynt å auka driftstilskotet noko, mellomanna for å unngå å pålegge kommunane ogdeltakarane ytterlegare eigenbetaling.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 130

More magazines by this user
Similar magazines