Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Revidert budsjettgrunnlagDeflatorKommunal deflator (samanvegd løns- og prisvekst)som er lagt til grunn i statsbudsjettet for 2011 er på2,8 %. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag erdeflatoren sett til 2,7 %. Auka deflator medførerauka frie inntekter på om lag 5 mill. kr i høve tilbudsjettgrunnlaget.Inntektssystemet – folketal m.v.Nye folketal pr 1. juli 2010 er lagt til grunn i utrekninganei inntektssystemet og dette slår svakt positivtut for Hordaland fylkeskommune. Det er vidaregjort nokre mindre justeringar i utrekning av rammetilskotetog fylkesrådmannen legg til grunn einpositiv nettoverknad av desse endringane på 6 mill.kr samanlikna med budsjettgrunnlaget.Inntektssystemet – lærlingtilskotVidareføring av auka lærlingtilskot til 2011 med 19mill. kr er innarbeidd i rammeoverføringane.Oppsummering frie inntekterEndringane som er gjort greie for ovanfor medførerein auke i rammeoverføringane på 30 mill. kr ihøve til budsjettgrunnlaget frå 4. oktober. Etterdette er dei frie inntektene i 2011 på i alt 4 836,3mill. kr, fordelt med 2 565,6 mill. kr i rammeoverføringarog 2 270,7 mill. kr i skatteinntekter.800 SkattFylkeskommunen sin rekneskap for 2009 viserskatteinntekter på 2 108,5 mill. kr.For 2010 er budsjetterte skatteinntekter på 2 172,4mill. kr. I tertialrapporten pr. 31. august 2010 viserfylkesrådmannen til at skatteinntektene så langt erom lag i rute med budsjettert skatt for 2010.For 2011 har ein med utgangspunkt i signala ikommuneproposisjonen ført opp skatteinntekter på2 254,7 mill. kr.840 RammetilskotI rammetilskotet inngår rammeoverføringane gjennominntektssystemet.For 2011 har ein med utgangspunkt i signala ikommuneproposisjonen og utrekningar ved hjelpav KS sin modell ført opp rammeoverføringar på2 551,6 mill. kr.Det er då lagt til grunn at mellombels auke i lærlingetilskotet,som inngår i rammeoverføringane,ikkje vert vidareført til 2011. Desse overføringaneer for Hordaland sin del om lag 18,4 mill. kr i2010.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 136

More magazines by this user
Similar magazines