Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

2012. Dermed vil ein ha løyvingar til bybanevognerogså for strekninga Nesttun–Lagunen.Til billetteringssystemet er det ført opp 47 mill. kr i2011, og samla løyving er dermed på 234 mill. kr.Fylkestinget vedtok i april 2008 å kjøpa tomt forbussoppstillingsplass i Åsane. Sluttløyving forbussanlegget kjem i 2011. Til ruteinformasjonssystem(sanntid) er det teke med 20 mill. kr kvart årfrå 2011. Løyvinga i 2010 er på 10 mill. kr.Budsjettramma for fylkesveginvesteringar er i revidertbudsjett for 2010 på 1 279,7 mill. kr. Vidareutover i perioden er det ført opp 1 374,7 mill. kr i2011, 1 152,2 mill. kr i 2012, 1 138,8 mill. kr i2013 og 940,5 mill. kr i 2014. Tala tek utgangspunkti vedtekne planar for fylkesvegnettet og sistvedteken økonomiplan. Vidare er det for byggjesteg2 for Bybanen rekna med 595 mill. kr i 2011,563 mill. kr i 2012 og 123 mill. kr i 2013.KulturInnan kultursektoren er sett av ein årleg sum på 1mill. kr. til restaurering av verneverdige bygg ifylkeskommunal eige.Kort om driftsbudsjettetPolitiske organ og administrasjonTil gjennomføring av fylkestingsvalet i 2011 er detbudsjettert med 1,8 mill. kr i utgifter.Budsjettet for administrasjonslokale aukar med omlag 1,8 mill. kr samanlikna med 2010. Dette skuldastheilårsverknad av auka leigeareal i Wigandgården.Sekretariat for kontrollutvalet har avtale med 16kommunar om å vera sekretariat for deira kontrollutval.I tillegg har ein avtale med Forum for Kontrollog Tilsyn. Budsjettet for 2011 er ei vidareføringav 2010-budsjetett for kontroll- og revisjonsarbeidet.FylkestingetFylkestinget reduserte budsjettet for kontrollutvaletmed 1 mill. kr.I samband med arbeidet med ny kommunikasjonsstrategifor Hordaland fylkeskommune vil det hausten2010 verta gjennomført ei ekstern omdømemåling.Neste trinn i utviklinga av kommunikasjonsstrategiener ein identitetsprosess og ny visuellprofil, som begge delar får budsjettmessig verknadi 2011. Det er budsjettert med kr 1 200 000 til detteformålet.Fylkesrådmannen foreslår å auka tilskotet til Raftostiftelseni 2011 til kr 250 000 – kr 50 000 meir enni 2010.OpplæringPå opplæringsbudsjettet har fylkesrådmannen for2011 i stor grad makta å vidareføra budsjetta fordei vidaregåande skulane på 2010-nivå. budsjettrammaer redusert med 15 mill. kr samanlikna med2010 for dei vidaregåande skulane samla. Fylkeskommunener inne i ein sterk investeringsperiodefor skulesektoren med ei standardheving av undervisingslokalamange stader. Nybygg og rehabiliteringargjev sterk vekst i kapitalbudsjettet.I 2010 vart fleire nye skular tekne i bruk, og fleiretilbygg vart ferdigstilte. Fylkesrådmannen har settav driftsmidlar i 2011 til dei nye skulane/tilbyggasom medfører auka undervisningsareal.Veksten i talet på 16-18 åringar er låg komandeøkonomiplanperiode og lågare enn den har vore deiseinare åra. Fylkesrådmannen har difor ført opp einmindre sum på 1 mill. kr til klassejusteringar isamband med inntaket hausten 2011.Talet på lærlingar har vist nedgang den siste tida.Lærlingtilskotet et difor redusert med 10,5 mill. kr i2011 samanlikna med 2010. Budsjettet for fagprøvarer auka med 4,5 mill. kr frå 2010 til 2011.FylkestingetFylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæringmed 5 mill. kr.TannhelseBudsjettforslaget for tannhelsetenesta i 2011 er istor ei vidareføring av budsjettet for 2010. Det erført opp vel 237 mill. kr i brutto driftsutgifter tiltannhelsetenester i 2010.Utfordringane ein står overfor i tannhelsetenesta er:• Rekruttering og tiltak for å halda på tannlegarog tannpleiarar, særleg i distrikta i fylket• Styrking av folkehelsearbeidet – trong for fleiretannpleiarar• Kompetanseheving – styrking av forsking ogopplæring• Område med sterk befolkningsvekstvekst –trong for auka bemanning.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 12

More magazines by this user
Similar magazines