Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

INTERNE FINANSIERINGS-TRANSAKSJONARInterne finansieringstransaksjonar omfattar inndekkingav fylkeskommunen sine underskot fråtidlegare år, overføring av driftsmidlar til investeringsbudsjettet,og avsetjingar / bruk av disposisjonsfond.Dekning av underskotFylkeskommunen har ikkje udekka underskot fråtidlegare år, og det vert heller ikkje rekna medunderskot i 2010. Det er difor ikkje ført opp nyeløyvingar til underskotsdekning i 2011-budsjettet.Overføring til investeringsbudsjettetDet er ønskjeleg å overføra driftsmidlar til investeringsbudsjettetslik at eigenfinansieringa avinvesteringane kan ha eit akseptabelt nivå.I 2011 vert det budsjettert med overføring av 185mill. kr til investeringsbudsjettet.Regjeringa har vedteke nytt regelverk for rekneskapsføringav momskompensasjon. Denne kompensasjonenhar hittil vore ført i driftsrekneskapen.Det nye regelverket medfører atmomskompensasjon frå investeringar skal førast iinvesteringsrekneskapen frå 2014. Det vil vera einovergangsperiode frå 2010 og fram til 2014, derdet vert lagt stadig sterkare føringar på korleismomskompensasjonen for investeringar kan nyttast.For budsjettåret 2011 skal minimum 40 prosentav momskompensasjon frå investeringaroverførast til investeringsrekneskapen.I budsjettgrunnlaget for 2011 er momskompensasjonenfor investeringar utrekna til 161 mill. kr.Investeringsbudsjettet er tilført 185 mill. kr frådriftsbudsjettet i 2011. Ein er difor godt i overkantav kravet om at overføringa frå driftsbudsjettet tilinvesteringsbudsjettet skal tilsvara minst 40 prosentav momskompensasjon frå investeringar i2011.FylkestingetFylkestinget reduserte overføring frå drift til investeringmed 5 mill. kr. Etter dette er den budsjettertesummen 180 mill. kr.Avsetjing bruk av disposisjonsfondI følgje avtale skal det kvart av åra 2011 og 2012utbetalast 35,6 mill. kr til Hardangerbrua AS. Einhar knapt 43,4 mill. kr ståande på fond. Ein budsjetterermed å bruke halvparten av fondet, dvs.21,7 mill. kr kvart av åra. Resten av utbetalinga,13,9 mill. kr vert løyvd av konsesjonskraftinntektene.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 139

More magazines by this user
Similar magazines