Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

ØKONOMIPLAN 2011-2014kr 1 000 faste prisarBudsjett Endring2011 2012 2013 2014Frie inntekter + 4 836 300 23 600 58 600 94 200Renter og avdrag - 305 900 74 848 125 280 165 039Til disp. etter renter og avdrag 4 530 400 -51 248 -66 680 -70 839KommentarAvsetjingar/bruk av fond - -21 700 632 21 700 21 700Overf. til inv.bud. - 180 000 -5 243 -10 333 -180 000Momskomp. frå investeringar + 161 000 -6 631 13 380 -161 000Driftsramme til fordeling påsektorane: 4 533 100 -53 268 -64 667 -73 539Politiske organ og adm. netto 255 766 -1 800 -1 800 ValutgifterFellesfunksjonar netto 87 900 569 1 933 -5 139 Saldering tilleggsløyv.Opplæring netto 2 384 958 .Tannhelse netto 164 848Regional utvikling netto 81 887Fylkeskom. næringsverksemd netto -88 850 -1 037 -35 600 -35 600 Tilskot HardangerbruaSamferdsel netto 1 491 139 -51 000 -31 000 -31 000Kultur netto 155 452Sum netto driftsutgifter 4 533 100 -53 268 -64 667 -73 539SamandragTabellen gjev oversyn over dei viktigaste endringanei økonomiplanperioden i høve til årsbudsjettetfor 2011.Ein har ført opp den venta veksten i frie inntekterkvart år i perioden. Men som følgje av høge investeringaraukar renter og avdrag meir enn dei frieinntektene.Tabellen ovanfor viser at det ein har igjen av frieinntekter, etter at renter og avdrag er betalte, gårned med ca. 53 mill. kr i 2012. Nedgangen heldfram dei følgjande åra.Etter dagens reglar vert momskompensasjon fråinvesteringar inntektsført i driftsrekneskapen. Detteskal leggjast om. Frå og med 2014 skal all momskompensasjonfrå investeringar inntektsførast iinvesteringsrekneskapen.For samferdselssektoren reknar ein framleis medinnsparingar etter kvart som fleire bussruter vertlagde ut på anbod. Ramma viser difor nedgang med51 mill. kr i 2012 og 31 mill. kr i 2013, sjølv omvegvedlikehaldet vert foreslått styrka med 5 mill.kr i 2012 og med ytterlegare 20 mill. kr i 2013.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 143

More magazines by this user
Similar magazines