Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Politiske organ, administrasjonog fellesfunksjonarDet er budsjettert med 1,8 mill. kr til val i 2013.Elles er det berre lagt inn justeringar på fylkesutvaletsin tilleggsløyvingskonto for å saldera økonomiplanen.Momskompensasjon frå investeringarDet er budsjettert med høge investeringar i økonomiplanperioden.Dette gjev høge beløp i momskompensasjon.Det er budsjettert slik:Løpande prisarTal i mill. kr2011 2012 2013 2014161 159 185 0Etter dagens reglar vert momskompensasjon fråinvesteringar inntektsført i driftsrekneskapen. Detteskal leggjast om. Frå og med 2014 skal all momskompensasjonfrå investeringar inntektsførast iinvesteringsrekneskapen. I 2011 må minimum 40%av momskompensasjonen frå investeringar overførasttil investeringsbudsjettet. Prosentsatsen verttrappa opp til 60% i 2012 og 80% i 2013. I forslagettil økonomiplan overfører ein meir til investeringsbudsjettetenn ein får i momskompensasjonkvart av åra 2012 og 2013.I 2014 skal som nemnt heile summen av momskompensasjonfrå investeringar førast direkte iinvesteringsrekneskapen. Denne summen er i 2014rekna til 158 mill. kr og kjem som inntekt i investeringsbudsjettet.OpplæringSituasjonsomtaleTalet på 16 – 18 åringar i Hordaland held seg påom lag same nivå i perioden 2011 til 2014:2011 2012 2013 2014Tal 16-18 åringar 19 403 19 587 19 868 19 6672009 2010 2011 2012 2013Tabellen viser at det er ein auke i talet på 16-18åringar frå 2010 til 2014 på 264. Den største aukenkjem frå 2012 til 2013 på 281. Prognosen seier at2013 vil vere toppåret i økonomiplanperioden.Veksten i talet på 16-18 åringar komande økonomiplanperiode,ser ut til å verta svakare enn detsom har vore vanleg dei siste åra. Utviklinga i denneprognosen er det avgjerande måltalet for utviklingai talet på elevar og lærlingar. Ein annanfaktor som påverkar elevveksten for Hordalandfylkeskommune sine skular er kor stor del av ungdomskulletsom vel private skular. I det siste harein også sett effekt av at tilflytta ungdomar frå t.d.Polen og dei baltiske landa treng undervisningsplassar.Ein siste viktig faktor i høve til elevtalet er at vi i2009 og 2010 har fått ein reduksjon i talet på ungdomarsom vert lærlingar. Dette er truleg grunnakonjunkturane, og gjev utslag på nasjonalt nivåmed ein generell nedgang i talet på lærlingar. Diforhar det samstundes vore ein auke i talet på elevar ividaregåande skular. Inneverande haust ser det uttil å verte om lag 300 elevar meir enn ved elevteljingahausten 2009. Det er venta at talet på lærlingarheld seg på om lag same nivå som i år fram til2012. Deretter er det venta ein auke i talet på lærlingar,som igjen kan føra til færre elevar i vidaregåandeskule ved slutten av økonomiplanperioden.Det er sjølvsagt usikkert korleis talet på elevar/lærlingarvil slå ut fram i tid.Fylkesrådmannen legg til grunn at det vil veratrong for om lag 20 mill kr for å innarbeida konsekvensaneav veksten i elevmassen og dreiinga frålærling til elev i byrjinga av økonomiplanperiodenDette må skje gjennom omdisponeringar innanforbudsjettramma for opplæringssektoren.Mot slutten av økonomplanperioden ventar einmotsett effekt. Årsaka er at lærlingtilskotet vertbetalt ut over to år, og at det siste året i læretidavert rekna som verdiskaping i næringslivet. Einelevplass har såleis ein høgare kostnad.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 144

More magazines by this user
Similar magazines