Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Svingingane i elevmassen over tid gjev relativtstore utslag i økonomien til skulane. Dette kjem avat Hordaland har ein relativt brei skule- og tilbodsstruktur.Nybygg/tilbyggI økonomiplanperioden vil fleire nybygg stå ferdigeeller vere påbegynt.Dette gjeld:• Amalie Skram videregående skole – ferdig2013• Voss ny skulestruktur – frå 5 til 2 skular• Åsane videregående skoleI tillegg er det sett av midlar til opprusting avÅrstad videregående skole og det er midlar tilmindre ombyggingsarbeid ved fleire skular i fylket.OppsummeringFylkesrådmannen har ikkje lagt inn auke i budsjettrammafor opplæringssektoren i økonomiplanperiodensamanlikna med 2011. Meirkostnaden somfølgje av at det vert fleire elevar og færre lærlingarsom det er peika på ovanfor, må dekkast ved omdisponeringarinnanfor opplæringssektoren. Etterfylkesrådmannen si vurdering er budsjettet for2011 eit godt utgangspunkt for økonomiplanen.Det store investeringsprogrammet som er underutføring, vil betra undervisingstilhøva mange stader.TannhelseDet er varsla fleire store reformer og prosjekt påtannhelsefeltet både på nasjonalt og regionalt nivå iøkonomiplanperioden:• Etablering av eit regionalt odontologiskkompetansesenter i Helseregion Vest i2012.• Nytt odontologibygg i Bergen våren 2012• Ny lov om tannhelsetenester.• Elektronisk samhandling i tannhelsetenestaI St. meld nr 35(2006 – 2007) foreslår regjeringa atfylkeskommunen sitt forvaltningsansvar for densamla tannhelsetenesta bli styrka. I tillegg til eit”sørgje for – ansvar” vil fylkeskommunen også fåeit ”følgje med – ansvar” på tannhelsefeltet. Satsingsområdai meldinga er geografisk utjamning,kunnskaps- og kompetanseutvikling, folkehelsearbeidog sosial utjamning.Den offentlege tannhelseteneste i Hordaland –DOT Hordaland - har innført spesielle tiltak i distriktmed rekrutteringsvanskar og stor gjennomtrekkav personell. Det er særleg Sunnhordland, Voss,Hardanger og enkelte kommunar i Nordhordlandsom har problem. Dei viktigaste tiltaka er aukafastløn, rekrutteringstillegg for nytilsette, fast årlegtilskot til individuelle kurs og studiestipend motbindingstid.I økonomiplanperioden vil det framleis være einstram tannlege- og tannpleiarmarknad. Mangetannlegar i distrikta som har utgjort ei stabil grunnstammevil slutte i løpet av dei neste fem åra. Itillegg er det sterke krefter som dreg nye tannlegarmot byane, og det vil derfor bli nødvendig å styrkeeksisterande tiltak eller sette i verk nye i løpet avplanperioden.Overføring av driftsansvaret for odontologiskklinikk til HFKDet er innleia forhandlingar mellom HFK og Universiteti Bergen om overføring av Odontologiskklinikk. Dersom forhandlingane fører fram vilHordaland fylkeskommune truleg overta drifta avodontologisk klinikk frå 1.1.2012.Odontologisk klinikk er alt skilt ut frå universiteteti Bergen som eiga. eining. Klinikken har eit nettobudsjettpå om lag 65 mill. kr.Etablering av odontologisk kompetansesenteri helseregion vestDei tre vestlandsfylka Sogn og Fjordane, Hordalandog Rogaland har fått tilskot frå Helse- og omsorgsdepartementetfor å planlegge og prosjektereeit regionalt odontologisk kompetansesenter i helseregionvest. Kompetansesenteret skal vera etablerti 2012. Rogaland har allereie opna ein spesialistklinikki Stavanger, og Hordaland vil opna sinspesialistklinikk når det nye odontologibygget iBergen står ferdig i 2012.Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane inngjekkein intensjonsavtale med Helse- og omsorgsdepartementeti 2009, og er i gang med å utarbeideein samarbeidsavtale som skal avklare organisasjonsmodellog drift av senteret. Driftsutgiftene vilbli delt mellom fylkeskommunane og staten..Oppgåvene til kompetansesenteret er som følgjer:• Utdanning av tannlegespesialistar ogforsking• Spesialistbehandling,Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 145

More magazines by this user
Similar magazines