Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

SamferdselVegarVedlikehald av fylkesvegar har eit budsjett på392,2 mill kr i 2011.Det er trong for meir vedlikehalds- og driftsmidlarpå fylkesvegnettet. Dette dels for å oppretthaldavegkapitalen, og dels for å sikra at vegnettet oppfyllerkrava til tryggleik. På fleire av fylkesvegbrueneer det trong for større vedlikehald og oppgradering.Andre runde med anbodsutsetjing av funksjonskontraktarhar gjeve vesentleg høgare kostnader.Frå Statens vegvesen er det opplyst at det ertrong for om lag 100 mill kr meir per år til vedlikehaldog oppgradering av fylkesvegnettet.Fylkesrådmannen foreslår i økonomplanen å aukavedlikehaldet med 5 mill. kr i 2012 og med ytterlegare20 mill. kr i 2013 samanlikna med budsjettetfor 2011.KollektivtrafikkUtfordringane i økonomiplanperioden er store omein skal nå dei vedtekne måla for kollektivtrafikkensærleg i Bergensområdet. Målet her er at kollektivtrafikkenskal ta ein større del av persontransportarbeideti Bergen. For å lukkast med dette, må einunngå at ikkje kapasiteten vert flaskehals i kollektivsystemet.Auka passasjertilslutnad må fylgjastopp med auka kapasitet.Frå 2012 skal all kollektivtransport vera sett ut påanbod, og ein vil få ein økonomisk vinst av konkurranseutsetjinga.Det vert lagt til grunn at den er på70 mill kr i 2012. For dei etterfylgjande åra må einpårekna å måtta auka ruteproduksjonen i takt medpassasjerveksten. Passasjervekst vil gje auka trafikkinntekter,og det vert lagt til grunn at dessepostane går opp i opp, slik at det vil vera ei nettoinnsparingi økonomiplanperioden.Fylkesrådmannen legg til grunn takstauke i samsvarmed den generelle prisstiginga i økonomiplanperioden.Drift av det nye billetteringssystemet vil gje høgarekostnader enn det som så langt har vore føresett.Prosjektet er langt på veg er eit stort IT prosjekt ogdet må påreknast kostnader til vedlikehald og vidareutviklingav systemet. Med full drift av billetteringssystemetfrå 2011 vil ein måtta pårekna utviklingskostnaderalt i 2012. Det vert lagt inn ein vekstpå 5,0 mill kr i 2012 samanlikna med budsjettet for2011.Marknadsføring og kommunikasjon er viktige faktorarfor å nå måla våre. Marknadsbudsjettet er i2011 på 18 mill kr, om lag 2,5% av trafikkinntektene.Det bør vera eit mål å få på plass ei noko høgareramme til marknadsarbeidet, og ein legg innein auke på 5,0 mill kr i 2012.SkuleskyssDen sterke kostnadsveksten i skuleskyssen stoppaopp i 2010. Det er no kome inn ein ny faktor somtruleg vil vera kostnadsdrivande på dette budsjettområdet.Det er den såkalla midtskyssen, som inneberrett til tilkøyring/heimkøyring utanom skulensine offisiell start- og sluttider. Dei siste åra har slikkøyring vore eit kommunalt ansvar. Sentrale styresmakterhar no lagt dette ansvaret tilbake på fylkeskommunane.Alt inneverande skuleår genererardette auka kostnader, og ein må rekna med ytterlegareauke i åra framover. Det vert lagt inn ei aukaramme på 4,0 mill kr i 2012 som følgje av midtskyss.Tabellen nedanfor viser endringane fylkesrådmannenforeslår for samferdselssektoren i økonomiplanperioden.Tal i heile 1000 krÅr 2011 2012 2013 2014Tiltak: Billettering 5 000 5 000 5 000Skuleskyss 4 000 4 000 4 000Marknadsføring 5 000 5 000 5 000Innsparing bussanbod -70 000 -70 000 -70 000Fylkesveg 5 000 25 000 25 000Sum tiltak -51 000 -31 000 -31 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 147

More magazines by this user
Similar magazines