Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Renter og avdragLøpande prisarTal i heile 1000 krÅr 2011 2012 2013 2014Renteutgifter 158 100 206 900 241 400 270 700Avdrag 198 000 248 000 285 000 319 000Sum utgifter 356 100 454 900 526 400 589 700Rentekompensasjon -22 900 -32 900 -39 100 -45 200Renteinntekter -26 300 -28 800 -28 800 -28 800Sum inntekter -49 200 -61 700 -67 900 -74 000Netto utgifter 306 900 393 200 458 500 515 700Ein gjer merksam på at tala i denne tabellen er iløpande prisar.For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til3,5% i 2011 og 4% i resten av økonomiplanperioden.Utviklinga i rentenivået er usikker, og ein måvera budd på at renteføresetnadene må justerast vedseinare høve.Utrekningar basert på forslaget til investeringsbudsjettsyner sterk auke i renter og avdrag kvart år iperioden. Renteutgiftene aukar frå 158,1 mill. kr i2011 til 270,7 mill. kr i 2014.Utgiftene til avdrag aukar frå 198 mill. kr i 2011 til319 mill. kr i 2014. For nye lån er det rekna med 5års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetidafor investeringane.Renteinntektene er auka frå 26,3 mill. kr i 2011 til28,8 mill. kr i resten i perioden på grunn av aukarentesats.I tillegg er det inntektsført rentekompensasjon forein del skulelån og veglån. Ved utrekning av kompensasjonenvert det lagt til grunn at låna er avdragsfriei 5 år, og deretter vert nedbetalte over 15år. For veglån har ein lagt til grunn at grunnlagetvert auka med 176 mill. kvart år.Overslaget over rentekompensasjon aukar frå 22,9mill. kr i 2011 til 45,2 mill. kr i slutten av perioden.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 149

More magazines by this user
Similar magazines