Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Regional utvikling 1 000Samferdsel 2 107 700Kultur 1 000SUM INVESTERINGSUTGIFTER 2 599 200Avsetjingar 5 000SAMLA FINANSIERINGSBEHOV 2 604 200b) Driftsbudsjettet for 2011 vert vedteke med følgjande rammer:Frie inntekter (skatt, rammetilskot) 4 836 300Finansutgifter netto 326 800Fondsavsetjingar netto -10 700Til finansiering av utg. i investeringsbud. 185 000TIL FORDELING DRIFT 4 335 200Fordelt slik:Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto 237 400Opplæring netto 2 377 901Tannhelse netto 165 848Regional utvikling netto 78 137Fylkeskommunal næringsverksemd netto -88 850Samferdsel netto 1 495 789Kultur netto 145 332FORDELT PÅ SEKTORANE netto 4 411 557Tilleggsløyvingskonto 4 373Lønsavsetjing 80 270Mva-kompensasjon (investering) -161 000TIL SEINARE FORDELING -76 3572. Låneopptaka) Fylkestinget godkjenner låneopptak på totalt 1 158,3 mill. kr.b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 300 mill kr.3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøpGruppestønad til fylkestingsgruppene kr 67 360Stønad pr. representant i gruppa kr 37 820Frikjøp pr. representant kr 35 3404. Disponering av IT-løyvingFylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% avIT-løyvingane i økonomiplanperioden.5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenestaFylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 7 % frå01.01.11.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 154

More magazines by this user
Similar magazines