Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

stand til å gjennomføre lovpålagte oppgaver, og ha en god oppfølging av lærlinger oglærebedrifter. Det må settes av tilstrekkelige midler slik at utstyrsituasjonen i denvideregående skole blir bedre.Fylkesutvalet er uroet over nedskjæringene på 15 milllioner i 2011-budsjettet. Det vil svekketilbudet til elevene i den videregående skolen i Hordaland og kan ikke aksepteres.”RøystingDet var 11 representantar til stades.Opplærings- og helseutvalet tek fylkesrådmannen sitt forslag til årsbudsjett førebels til orientering.Fosse sitt forslag følgjer saka utan votering.Beckham sitt forslag følgjer saka utan votering.Y-nemda sitt forslag frå møte 09.11.2010 ”Budsjett 2011 ” – Melding 76/10 - vart samrøystes vedteke oversendtFylkesutvalet.INNSTILLING1 a) Investeringsbudsjettet for 2011 vert vedteke med slike rammer:1 000 krBruk av lånemidlar 1 158 300Tilskot og refusjonar m.m. 1 255 900Salsinntekter 5 000Midlar frå driftsbudsjettet 185 000SUM INNTEKTER 2 604 200Disponert slik:Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. 39 000Opplæring 436 000Tannhelse 14 500Regional utvikling 1 000Samferdsel 2 107 700Kultur 1 000SUM INVESTERINGSUTGIFTER 2 599 200Avsetjingar 5 000SAMLA FINANSIERINGSBEHOV 2 604 200b) Driftsbudsjettet for 2011 vert vedteke med følgjande rammer:Frie inntekter (skatt, rammetilskot) 4 836 300Finansutgifter netto 326 800Fondsavsetjingar netto -10 700Til finansiering av utg. i investeringsbud. 185 000TIL FORDELING DRIFT 4 335 200Fordelt slik:Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto 237 400Opplæring netto 2 377 901Tannhelse netto 165 848Regional utvikling netto 78 137Fylkeskommunal næringsverksemd netto -88 850Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 157

More magazines by this user
Similar magazines