Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FylkestingetFylkestinget auka løyvinga til Usf verftet med 5mill. kr til 7 mill. kr. Vidare vart det m.a. ført opptilskot til Oseanna med 2,5 mill. kr og Grieghallenmed 1 mill. kr.Frie inntekterDei frie inntektene for fylkeskommunen omfattarfylkesskatt og rammetilskot.I kommuneproposisjonen for 2011 heiter det atRegjeringa legg opp til ein reell vekst i kommunesektorensine samla inntekter i 2011 på mellom 4og 5 milliardar kroner. Av den samla inntektsvekstenskal mellom 2,5 og 3 milliardar kronerkoma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar).200 mill. kr av veksten i dei frie inntekeneskal i følgje opplegget fordelast til fylkeskommunane.Samla er dei frie inntektene førte opp med 4 836,3mill. kr i 2011, fordelt med 2 270,7 mill. kr på skattog 2 565,6 mill. kr på rammeoverføringar.Renter og avdragBrutto utgifter til renter og avdrag aukar frå om lag255,9 mill. kr i 2010 til om lag 356,0 mill. kr i2011 – ein auke på 39% eller 100 mill. kr. Fylkesrådmannenhar lagt til grunn 3,5% rente for lånmed flytande rente og for nye lån. Til samanlikningvart det i 2010-budjettet nytta 3,0% rente.Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangentil 2011 vil ha ei brutto lånegjeld på 4 421,7mill. kr. Renteutgiftene for 2011 er utrekna til158,1 mill. kr, ein auke på 53,7 mill. kr i høve til2010-budsjettet.Renteinntektene er budsjetterte til 26,3 mill. kr i2011.I 2011-budsjettet er det ført opp 198 mill. kr i avdrag.Dette er ein auke på 46,5 mill. kr i høve til2010. Veksten i avdraga har samanheng med høgeinvesteringar og stor auke i samla lån.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 14

More magazines by this user
Similar magazines