Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Tekstforslag• Starte arbeidet med en skolebruksplan for Hordaland Fylkeskommune, der avklaringen i forhold tilet eventuelt nybygg ved Austrheim videregående skole blir gitt prioritet.• Forsøk med toppklasser i realfag. Hordaland fylkeskommune har i dag stor aktivitet innenfor fornybarenergi, maritim virksomhet, og marine næringer. Behovet for kompetent arbeidskraft er enn viktigforutsetning for videre verdiskaping og innovasjon, og grunnlaget for denne kompetansen ligger iå være god på realfag.• For å styrke rekrutteringen til næringen ønsker fylkestinget å iverksette et forsøk, etter modell frå St.Olav videregående skole i Rogaland og Vardafjell videregående skole i Haugesund, med toppklasserinnen realfag, der elever i 2. og 3. årskull gis ekstra utfordringer blant anna ved å tilby forskningsogundervisningstid i samarbeid med næringsliv, høyskoler og universitet. Forsøket evalueres ettertre år.• Det iverksettes et prøveprosjekt med anonyme heldagsprøver ved tre videregående skoler i Hordalandførste halvår 2011. Evalueringsrapport etter endt forsøk oversendes Opplæring og helseutvalget.• Deltakere i sjåføropplæringstilbudet som er finansiert av Hordaland Fylkeskommune må akseptereen bindingstid etter endt kurs. Det tas sikte på å benytte intern kompetanse ved de videregående skolenei opplæringen. Det forutsettes at opplæring og finansiering koordineres med NAV.• Fylkestinget ønsker fortgang i fremdriften for Sotrasambandet. Dette er en av veistrekningene medstørst køproblemer, og er av stor regional betydning. Fylkestinget vil at prosjektstart skal skje såsnart praktisk mulig.• Fylkestinget går inn for at det velges en fergefri trase for Kyststamvegen E39 mellom Leirvik ogBergen som ledd i det nasjonale prosjektet med fremtidig fergefri kyststamveg langs vestlandet. Fylkestingetgår bort fra alternativet med ferge fra Våge til Os, og vil i det videre arbeide for den fergefrieløsningen. Fylkestinget forutsetter at E39 Svegatjønn-Rådal startes opp i 2012 og ferdigstilles itråd med plan.”Gisle Handeland sette fram slikt forslag:”Fylkesbudsjett 2011, ArbeiderpartietBudsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag av 01.11.2010 (imill kr):Den vidaregåande skulen 23,0Auka ramme (15,0)Elev- og lærlingombud (0,5)Kostbart undervisningsutstyr (2,0)Skulehelse/folkehelse, prøveprosjekt (2,0)Gratis læremidlar (2,5)Tiltak mot fråfall/bortval (0,5)Ekskursjonar, tilskott etter søknad (0,5)Regional utvikling/næringsretta tiltak 3,1Klimaplan (2,1)Til rådvelde for andre næringsformål (1,0)Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 162

More magazines by this user
Similar magazines