Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Kultur 5,5Museer (0,5)Kunstformidling, tilskott (0,8)Ymse kulturføremål (Skrivekunstakademiet) (0,2)Idrett, barn og unge (1,0)Tilskott vern/vøling kulturminne (0,8)Tilskott barne-/ungd.organisasjonar (1,0)Filmproduksjon (1,0)Kulturtiltak mot rasisme (0,2)Samferdsel 18,5 25,0Fjerne nattakst (7,0)Styrka frekvens/suppleringstiltak, betre billettering• Auka frekvens hovudårene i Bergen• Fleire innfartsparkeringsplassar• Lågare pris på Periodekort• Red.pris på høgaste takstsoner(17,0)Ungdomskort, auke med ein årsklasse (4,0)Gratis skuleskyss (2,0)Drift/vedlikehald fylkesvegar (12,5)Utvida TT-ordninga (1,0)Tannhelse 3,0Auke i ramme (2,0)Prioriterte grupper (1,0)Personalpolitiske tiltak 1,0Attføringstiltak, omstilling, seniorpolitikk (1,0)Renteutgifter 3,0Sum utgifter 57,1InndekningOverføring frå investeringsbudsjettet 43,0Skyss, marknadsføring, nedtrekk 2,0Konsesjonskraft, meirinntekt 8,1Rente på lån, reduksjon 4,0Belønningsordninga for kollektivtiltak i storbyområda 25,0Sum 57,1 25,0Totalt 82,1Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 163

More magazines by this user
Similar magazines