Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Fylkestinget ber om at finansieringsløysingar som kan opna for naudsynt fylkeskommunal medverknad tilrealisering av prosjektet vert utgreidde, og ber vidare om at det snarast vert lagt fram sak om dette.Betre kollektivtilbod og mindre bilkøarKollektivtilbodet må utviklast kontinuerleg for å sikra høg kvalitet, punktlege avgangar og tilstrekkeleg kapasitet.Kollektivtilbodet må vera eit attraktivt alternativ til å nytta privatbil.Skal den omfattande satsinga på kollektivtransporten i bergensregionen få nødvendig effekt, må det og satsastpå tiltak som reduserer biltrafikken, og med det at kollektivtrafikken kjem fortare fram. Dette kan gjerastgjennom å innføra prøveprosjekt med sambruksfelt på innfartsårene til Bergen, oppretting av fleire innfartsparkeringsplassarog restriksjonar på parkering i Bergen sentrum. I tillegg kjem andre trafikkavgrensandetiltak, som tidsdifferensierte bompengar og på lengre sikt køprising.Det er og eit ønskje å redusera prisen for dei som har dei lengste kollektivreisene i Hordaland. Vi vil difor haein gjennomgang av takstsonesystemet med sikte på å redusere talet på sonar og forenkla systemet. Vi vil ogsatsa på ei kollektivpakke for bergensområdet. I denne ligg auka frekvens og kapasitet i rushtida på linjenefrå bydelane og inn mot Bergen sentrum. Ein må vurdera å oppretta nye korte sentrumslinjer der dette kanvera tenleg.Fylkesvegnettet har stor trong for auka vedlikehald. Etter anbodsutsettinga av funksjonskontraktar for driftog vedlikehald, har ein opplevd stor prisauke i enkelte område. Dette dreg dermed midlar frå tyngre vedlikehaldog over på drift av vegnettet. Statens Vegvesen melder at trongen for vedlikehaldsmidlar er 100 millionarmeir i årlege overføringar. Dette er ein alvorleg situasjon, og vi vil prioritere dette feltet med auka løyvingar.Midlane skal gå til tyngre vedlikehald og trafikksikring.TT-ordninga blir styrka i 2011, med føremål å betra ordninga for brukarar med psykiske lidingar som oftefell utanfor dagens ordning.Skyss får eit nedtrekk på 2 mill kr på budsjettposten Marknadsføring i budsjettet for 2011. Desse midlaneblir overførde til konkrete kollektivtiltak.Gjennomgang av styringsordninga, formannskapsmodellenFylkestinget viser til fylkestingsvedtaket i oktober 2010 som slår fast at ein parlamentarisk styringsordningfor fylkeskommunen ikkje skal utgreiast vidare.Fylkestinget ber om at den eksisterande politiske styringsordninga blir gjennomgått. Målet er forenkling ogforbetring, god balanse mellom posisjon og opposisjon, funksjonelle arbeidsordningar for dei folkevalde ogeit honorarsystem som sikrar godt samsvar mellom ansvar, arbeidsbyrde og godtgjersle.Fylkestinget ber og om at delegasjonsreglementet blir gjennomgått med sikte på å opna god og effektiv arbeidsdelingmellom politikk og administrasjon.”Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag:”Årsbudsjett 2011 – Økonomiplan 2011-2014A) Årsbudsjett 20111 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med endra finansiering (jf. pkt 1b og pkt 2).1 b) Driftsbudsjettet som rådmann, men med følgjande justeringar:Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 165

More magazines by this user
Similar magazines