Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

30. Fylkestinget vil justera takst – og soneinndelinga for kollektivreiser for å stimulera til auka bruk. Prioritertegrupper skal vera ungdom og daglege brukarar (pendlarar)31. Fylkestinget vil gjeninnføra prinsippet om gratis skuleskyss. Ordninga med samordning av skulereisekortog ungdomskort skal vere frivillig.32. Fylkestinget ønskjer å vidareføra og utvida dagens Trolleybuss-liner, og vil setja som vilkår for anbudshavari Bergen sentrum, at Trolleybussen vert vidareført.33. Transportordninga for funksjonshemma vert utvida til også å inkludera psykisk helse.34. Fylkestinget vil ha som mål å korte ned reisetida mellom Oslo og Bergen til 4 timar innan 2020, og vilsærleg samarbeida med kommunar / fylke langs bana for å få realisert denne visjonen.35. Fylkestinget meinar Vossebanen må utviklast som forstadsbane til Bergen, det krev at utbygging avinfrastruktur Bergen – Voss inkludert vidareføring av stogg , vert prioritert Fylkestinget meiner nyhavn i Bergensområdet må sjåast i samanheng med auka transport på bil. Uavhengig av konklusjon forny havn, må ny trailerterminal utanfor Bergen sentrum utgreiast.’Kultur36. Fylkestinget ønskjer kulturkortet utvida til å gjelda fleire kulturtilbod og alle studentar.”Magnar Lussand sette fram slikt forslag:”Framlegg til fylkesbudsjett 2011UtdanningMill. krAuka råme 10,000Elev- og lærlingeombod 0,500Tilrettelagd opplæring 2,000O T- tenesta/hindra fråfall 2,000Tilskot distriktsskular (sikra elevgrunnlag) 3,000Skulehelsetenesta 2,500Prøve skulefrukost 1,550 21,550SamferdselTrygt heim 1,000Skuleskyss 4,000Takstfrys distrikt 16,000Ungdomskort utvida 1 år 4,000 25,000Regional utviklingKlimaplan 2,100Vestlandssatsing reiseliv 1,000 3,100Samla utgifter 49,650Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 168

More magazines by this user
Similar magazines