Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Økning tilskudd barn og unge 400Tilskudd andre kulturformål – Økning 2 500Totalt 5 100Regional utviklingOppfølging av klimaplanen 2 000TannhelseStyrking 1 500Økte midler fra Belønningsordningen 100 000Økt momskompensasjon 18 500Inntekter køprising 25 000Økte midler gjennom satsøkning tannhelse1 500betalende voksne til 10%Redusert avsetning/overskudd 11 000Redusert kostnad drift Austevollferje 2 600Til sammen 74 400 158 600InvesteringsbudsjettetInvestering i infrastruktur kollektivtrafikk, fra drift 78 000Økt investering universell utforming 15 000Økt lånefinansiering 15 000TekstforslagProgram for finansiering av bedre framkommelighet i bergensområdet – styrking av kollektivtrafikkenReduksjon av bilbruk i Bergensområdet er det viktigste tiltak fylkestinget har som på kort sikt kan redusereforurensingen i Bergen. Dette er også et viktig forebyggende helsetiltak, og dessuten god miljøpolitikk medsikte på reduserte utslipp av klimagasser, og god næringspolitikk. Det er en rekke steder i Bergensområdet iperioder av dagen lange køer som innebærer at folk tilbringer altfor lang del av dagen i kø, og nyttetrafikkengår altfor langsomt. Dette gir store omkostninger for den enkelte, og representerer en uforholdsmessig storøkonomisk belastning for næringslivet. For å redusere dagens køer og å unngå køer på nye strekninger er detnødvendig med en kraftig forbedring av kollektivtrafikken.Med sikte på å styrke grunnlaget for satsingen på kollektivtrafikk vedtas følgende:1. Køprising og bompengerKøprising der bompengesatsene kan variere på ulike tidspunkter av dagen må innføres så raskt som mulig.De økte inntektene skal i sin helhet brukes til å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. I tillegg må detsnarest legges til rette for flere restriksjoner på biltrafikk og parkering.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 170

More magazines by this user
Similar magazines