Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Mindreutgift Austevollsferje 2,65Redusert overføring til disposisjonsfond 2,35Belønningsordninga for kollektivtiltak i storbyområda 25,0Sum 62,1 25,0Totalt 87,1TekstforslagFinansiering av den vidaregåande skulenFylkestinget ber om at finanseringsordninga for den vidaregåande skulen vert gjennomgått med sikte på åretta opp uheldige verknader som teljedato, usikkert driftsgrunnlag for distriktsskulane og verknader av skilnaderi levekår.Fråfall/bortvalPraksisretta teori-eksamen.Det må satsast på å gjera teoriundervisninga meir praksisretta for å auka relevansen i praktiske fag. No synerdet seg at eksamensoppgåvene for ein del framleis er basert på opplæring i studieførebuande opplæring.Konsekvensen av dette er at elevar i yrkesretta klassar stryk eller får langt dårlegare karakterar enn dei skullehatt i forhold til pensum i teorifag.Fylkestinget ønskjer ein gjennomgang av desse problema og at praksisen skal endrast.Gratis vidaregåande skuleFylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande skule i Hordaland, herunder• Gratis PC• Lærlingar får rett til å behalda PCen ut læretida• Gratis skuleskyssRett til å gå på næraste skuleFylkestinget går inn for å endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ønskjer detfår rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet.Elev- og lærlingombodDet skal snarast opprettast elev- og lærlingombod i Hordaland.Ombodet skal ha ei fri og uavhengig rolle etter mønster av pasientomboda i helsesektoren.Ombodet skal ivareta den enkelte elev/lærling sine interesser, gi råd – og når det er behov for det gi støtte oghjelp i enkeltsaker.Elev- og lærlingombodet vil vera ein viktig aktør i arbeidet mot mobbing og arbeidet for å unngå at elevar/lærlingarvel bort skulen/lærlingplassen.Mot rasismeFylkestinget vil styrkja arbeidet for eit inkluderande samfunn og mot rasisme, mellom anna i den vidaregåandeskulen og på kultursektoren.Det vert oppretta fast sekretariatordning for kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter(KIS).Pris for særleg innsats for barn og ungeDet blir oppretta ein pris for enkeltpersonar eller organisasjonar som gjennom ekstraordinær frivillig innsatsgjer barn og unge sin kvardag rikare og tryggare.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 19

More magazines by this user
Similar magazines