Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

4. Flere bussavgangerDet må opprettes langt flere bussruter, særlig i form av ekspressbusser i Bergensområdet i rushtiden, blantannet strekningen Fana - Lagunen - Sentrum.5. Redusert takstøkning på kollektivreiser – redusert pris periodekortDet gjennomføres ikke takstøkning. For periodekort innenfor enhetstakstområdet reduseres prisen for periodekorttil kr. 600,-. Dette gir i utgangspunktet reduserte inntekter med vel 30 millioner, men økning i antallreisende vil gi økte inntekter, stipulert til 10 millioner.6. Prøveprosjekt med redusert billettpris på distriktsruterDet bør innføres et forsøk med reduserte takst på en strekning i distriktet for å vurdere å få en økt kollektivandel,f.eks. strekningen Bømlo – Stord. Taksten bør halveres. Det settes av en million til et slikt prøveprosjekt.7. Båtruter – for kortere reiseDet settes i gang utredning av mulige båtruter som kan korte inn reisestrekninger for reisende i Bergensområdet.Utredning av en båtrute mellom Sund og Fleslandsområdet settes i gang snarest.8. Park and ride - for mindre biltrafikkDet opprettes parkeringsanlegg for å løse parkeringsutfordringer som spesielt er knyttet til snøggbåtterminaleneog knutepunkt for ekspressbussene og togstasjonene.9. TrolleybussFylkeskommunen viderefører tilbudet med trolleybuss i Bergen med de midlene som ligger inne i kollektivbudsjettet,og forventer at trolleybussene opprettholdes så langt som planlagt.Andre endringer i budsjettet:OpplæringKjøp av læremidlerPedagogene må stå fritt til å velge mellom ulike læremidler. Kvalitet må være viktigere enn pris. Den enkelteskole må ha myndighet til å velge mellom ulike læremidler.SkolebruksplanDet bør utarbeides en skolebruksplan for Hordaland fylkeskommune.Mindre teori i yrkesfageneSatsingen på yrkesfagene må ta utgangspunkt i at elever som ønsker det skal gis muligheten til å gjennomføreopplæringsløpet med større fokus på praksisrettet teori enn det som er tilfelle i dag. Det må vurderes hvilkemuligheter det er til å tilby en mer praksisrettet opplæring.NærskoleprinsippetFylkestinget må endre opptakskriteriene til videregående skole slik at fritt skolevalg lar seg kombinere medretten til å gå på den nærmeste skolen som tilbyr det faget eller tilbudet eleven ønsker.KulturformålSmelteverkstomten i OddaForfallet ved kulturminnene på Smelteverket i Odda har pågått i mange år. Disse er en avgjørende del avverdensarven i Odda, som er oppført av regjeringen til UNESCO. Arbeidet med stans av forfall og istandsettingav ovnsområdet Karbid må komme i gang straks.Tilskudd andre kulturformål – ØkningMidlene skal dekke tilskudd til ulike kulturformål. Fylkestinget viser blant annet til fylkeskommunale løyvingerpå til sammen åtte millioner til prosjektet “USF Arena”. Fylkestinget merker seg at det også ligger tilHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 27

More magazines by this user
Similar magazines