Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

INNHALDInnhald .......................................................................................................................................................... 1Merknader til budsjettheftet ........................................................................................................................... 3ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 .......................................................... 5Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget ................................................................................................................... 5Budsjetthandsaminga i fylkestinget ............................................................................................................. 17Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen ............................................................................................... 35Oversyn langsiktig gjeld .............................................................................................................................. 36INVESTERINGSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 .......... 37Innleiing ....................................................................................................................................................... 39Fellesfunksjonar .......................................................................................................................................... 43Opplæring ................................................................................................................................................... 45Tannhelse ................................................................................................................................................... 47Regional utvikling ........................................................................................................................................ 48Samferdsel .................................................................................................................................................. 48Kultur ........................................................................................................................................................... 57DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 ..................................................................... 59Politiske organ og administrasjon ................................................................................. 61Samandrag .................................................................................................................................................. 61400 Politisk styring ...................................................................................................................................... 62410 Kontroll og revisjon ............................................................................................................................... 63420 Administrasjon ...................................................................................................................................... 63421 Eigedomsforvaltning ............................................................................................................................. 65430 Administrasjonslokale .......................................................................................................................... 65440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak .............................................................................................. 65Fellesfunksjonar .............................................................................................................. 67471 Amortisering av tidlegare års premieavvik ........................................................................................... 67480 Diverse fellesutgifter ............................................................................................................................. 67Opplæring ......................................................................................................................... 71Samandrag/Viktige tiltak ............................................................................................................................. 72Hovudutfordringar ....................................................................................................................................... 75510 Skulelokale og forvaltning .................................................................................................................... 77515 Fellesutgifter og støttefunksjonar vidaregåande opplæring ................................................................. 77520 Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjer ................................................... 78521-532 Utdanningsprogramma ved dei vidaregåande skulane ................................................................ 79554 Fagskule ............................................................................................................................................... 80559 Landslinjer ............................................................................................................................................ 80560 Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring ............................................................................ 81570 Fagopplæring i arbeidslivet .................................................................................................................. 81581 Vaksenopplæring etter opplæringslova ............................................................................................... 82590 Andre føremål ...................................................................................................................................... 83Tannhelse ......................................................................................................................... 87Samandrag .................................................................................................................................................. 87Hovudutfordringar ....................................................................................................................................... 88Årsbudsjett 2011 ......................................................................................................................................... 90Regional utvikling ............................................................................................................ 93Hovudutfordringar i 2011 ............................................................................................................................. 94700 Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet ............................................................................. 95705 Finansieringsbistand overfor næringslivet ............................................................................................ 99715 Lokal og Regional utvikling .................................................................................................................. 99716 Friluftsliv og miljø ............................................................................................................................... 103Fylkeskommunal næringsverksemd ............................................................................ 105Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1

More magazines by this user
Similar magazines