Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

ette for finansiering av prosjektet fra Staten og fra Bergen kommune, og de avsatte midler i budsjettet kanbidra til nødvendig fylkeskommunal medvirkning til realisering av prosjektet.TannhelseNår det er vakante tannlegestillinger, spesielt i distriktene, bør man søke samarbeid med privatpraktiserendetannleger om kjøp av tjenester for å få tilbud om tannhelsetjeneste til målgruppen. Styrkingen av budsjettetskal dessuten nyttes til å nå målgruppene bedre enn i dag.Flere lærlingerFylkeskommunen må gjennomgå virksomheten sin for å ta inn flere lærlinger, og oppfordre kommunene,staten, og helseforetakene til å gjøre det samme. Beløpet på kr. 500 000 skal gi stimulans til fylkeskommunalevirksomheter til å ta inn flere lærlinger.Universell utformingDet må være et mål å nå kravene om universell utforming tidligere enn foreslått. Budsjettet økes derfor medkr. 15 millioner i 2011, og det samme for de seinere år i økonomiplanperioden.Øvrige tilslutningerDet gis tilslutning til innstillingens tekstforslag angående bindingstid for sjåføropplæring, og trase for ferjefrikyststamvei mellom Leirvik og Bergen.”Terje Kollbotn sette fram slikt forslag:”Styrk fagopplæringskontoret.Hordaland fylkesting styrkar fagopplæringskontoret med 6 stillingar, for å sikre behovet og nye oppgåverjfr. forslag frå NHO/LO i yrkesopplæringsnemnda 9.11.2010.Finansiering:Redusert overføring drift til investering: 3 mill.”Terje Kollbotn sette fram slikt forslag:”Tekstforslag:Hordaland fylkesting vil understreke behovet for å styrke realfaga innan dei vidaregåande skulane iheile Hordaland. Behovet for kompetent arbeidskraft innan realfag og tekniske fag er aukande innannæringslivet i Hordaland. Ikkje minst innan klimasatsing, fornybar energi, maritime næringar og industriutvikling,er realfagsatsing i heile skuleverket ein føresetnad.Hordaland fylkesting vil difor be administrasjonen og opplærings- og helseutvalet leggje fram eineigen opplæringsplan for å styrke realfaga si stilling i dei vidaregåande skulane i Hordaland.”Ola Johan Settem sette fram slikt oversendingsforslag:”Hordaland fylkesting ber fylkesordføraren/fylkesrådmannen om å utfordre Sogn og Fjordane fylkeskommuneom å ta del i opprusting av Rallarvegen.”Torill Vebenstad sette fram slikt forslag:”Nytt tekstforslag: Fergefri KyststamvegFylkestinget går inn for at det velges en fergefri trasé for Kyststamvegen E39 mellom Leirvik ogBergen som ledd i det nasjonale prosjektet med fremtidig fergefri kyststamveg langs vestlandet. Fylkestingetgår med dette bort fra alternativet med ferge fra Våge til Os, og vil i det videre arbeide forden fergefrie løsningen. Fylkestinget forutsetter at E39 Svegatjørn-Rådal startes opp i 2012 og ferdigstillesi tråd med plan.”Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 28

More magazines by this user
Similar magazines