Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Sverre Kleivkås sette fram slikt oversendingsforslag:”Fylkestinget ber om ei sak i forkant av neste års budsjetthandsaming der ein avklarar desse punkta:1. Kva ordning har fylkeskommunen for etablering av nye gateljos på fylkeskommunale vegar?2. Kven tek seg av drifting av eksisterande gateljos og eventuelt nye gateljos på fylkeskommunalevegar?3. Det bør utarbeidast ein prioritert gateljosdel, der ein får oversikt over kva fylkeskommunalevegar som manglar gateljos, og kva veg som treng det fyrst.4. Det bør innarbeidast i budsjettet for 2012 ei satsing på dette området.”Aud Karin Oen varsla lovlegkontroll vedkomande forslaget om forsøk med toppklassar i realfag.Kim Størksen sette fram slikt forslag:”Tekstforslag: Rett til å gå på næraste skule.Fylkestinget går inn for å endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ønskjerdet får rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet.”RøystingKollbotn sine forslag fekk 2 røyster (R) og fall.Hove sitt forslag fekk 3 røyster (V) og fall.Størksen sine forslag fekk 6 røyster (SV, R) og fall.Lussand sitt forslag fekk 6 røyster (SP, R) og fall.Handeland sitt forslag fekk 16 røyster (A, R) og fall.Kårbø sitt forslag, med unntak av tekstforslaget kulepunkt 5 (tilbod om sjåføropplæring) og kulepunkt 7(ferjefri Kyststamveg) i innstillinga, vart vedteke mot 27 røyster (A, SV, R, SP, V).Settem sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen.Kleivkås sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen.Tekstforslaget kulepunkt 5 og 7 i innstillinga vart vedteke mot 4 røyster (SV).VEDTAK (14.12.10)Årsbudsjett og økonomiplan vert vedtekne i samsvar med det utsende materialet og med følgjandepresiseringar og endringar:EndringarOmtale Avdeling Nye tiltak InnsparingStatsbudsjettet, inntektsramme Skatt/ramme 11 000Finans – reduksjon i overf. til kapitalbudsjett 5 000Ot/ppt Undervisning 500Bibliotekplan Undervisning 1 000Leksehjelp/sommarskole Undervisning 250Auke i ramma for opplæring Undervisning 5 000Berekna meirinntekt billett kollektivSamferdsel 2 000(jfr. justert grunnlagsdok.) reserven vert redusertmed 2 mill.Vegoppgradering (renter og avdrag) Samferdsel 3 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 29

More magazines by this user
Similar magazines