Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanenEtter vedtak i fylkestinget skal budsjettarbeidetleggjast opp slik at det munnar ut i eit felles årsbudsjett-og økonomiplandokument.I det følgjande er eit oversyn som syner korleis eini store trekk har gjennomført arbeidet med Årsbudsjett2011/Økonomiplan 2011–2014. Arbeidet har ihovudsak vorte gjennomført i samsvar dei plananeein hadde for budsjettarbeidet.Tidsplan 201016. juniFylkesutvalet drøfta i møte 16. juni sak om økonomiskerammer for perioden 2011–2014 (fylkesutvalssak128/10). I saka vart det presentert eitframlegg til investeringar og overslag over samladriftsrammer i perioden. Det vart også presentertdriftsrammer for dei einskilde sektorane i fylkeskommunen.Fylkesutvalet vedtok å ta dei økonomiske rammene– slik dei var skisserte i saka – til orientering. Samstundesvedtok fylkesutvalet at rammene vert åjustera i den grad ein får nye haldepunkt som gjevgrunnlag for slike justeringar.Juni–juli–augustAvdelingane utarbeidde spesifiserte budsjettforslagmed utgangspunkt i budsjettrammene.August–september–oktoberI august og september arbeidde fylkesrådmannenmed investeringsbudsjettet, premissar for budsjettområdesom ikkje ligg under avdelingane og meddet samla budsjettgrunnlaget som vart lagt fram 4.oktober.Statsbudsjettet frå regjeringa vart lagt fram 5. oktober.November–desemberFylkesrådmannen la i revidert budsjettgrunnlag av1. november fram forslag til endringar i høve tilbudsjettgrulaget frå 4. oktober. I det reviderte budsjettgrunnlagetvart det mellom anna teke omsyn tilnye opplysningar i forslaget til statsbudsjett.Dei politiske utvala fekk til handsaming fylkesrådmannensitt samla budsjett-tilfang, som omfattabudsjettgrunnlaget av 4. oktober og revidert budsjettgrunnlagav 1. november. Handsaminga i utvalamedrekna fylkesutvalet fann stad i november.Fylkestinget gjorde budsjettvedtak i møte 14. desember,sak 65/10. Fylkestinget gjorde nokre endringari budsjettet i høve til fylkesrådmannen sineforslag. Nærare spesifikasjon av fylkestinget sineendringar framgår av fylkestinget si møtebok forsak 65/10, som er trykt opp i dette budsjettpremissheftet.Dette nye budsjettpremiss-heftet tek utgangspunkt idet tidlegare trykte budsjettgrunnlaget frå 4. oktober.I kommentarane til dei einskilde budsjettpostaneer det gjort særskilt merksam på eventuelleendringar i høve til det opphavlege budsjettgrunnlaget.Dette kan vera endringar i det reviderte budsjettgrunnlagetfrå 1. november eller endringar somvart gjort av fylkestinget 14. desember i sambandmed handsaminga av budsjettet.Det vert trykt eit særskilt talbudsjett-hefte basert påfylkestinget sitt budsjettvedtak 14. desember 2010.Utforminga av budsjettdokumentetBudsjettpremiss-heftet vert laga med følgjandeinndeling:1. Innleiing – omtale av totalbudsjettet2. Investeringsbudsjett3. Driftsbudsjett med følgjande inndelingfor kvart budsjettområde:-Tabell for budsjettområdet-Viktige tiltak-Hovudutfordringar-Kort omtale av kvar budsjettfunksjon4. ØkonomiplanInvesteringsbudsjettdelen omtalar både årsbudsjettetfor 2011 og økonomiplanen fram til og med2014. Punkt 3 i inndelinga gjeld forslag til driftsbudsjetti komande årsbudsjett for 2011, medanomtalen av driftsbudsjettet for åra vidare framovertil 2014 er samla i økonomiplandelen.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 35

More magazines by this user
Similar magazines