Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

INVESTERINGARInnleiing1. Oversyn over investeringsbudsjettetOversyn over utgifter til investeringar i perioden 2010–2014, fordelt på sektorar, er gjeve i følgjandeoppstilling:Mill. kr i løpande prisar2010 2011 2012 2013 2014Fellesfunksjonar 44,0 39,0 37,0 42,0 52,0Opplæring 434,4 436,0 464,0 594,0 500,0Tannhelse 10,5 14,5 14,5 14,5 14,5Regional utvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Samferdsel 1 608,5 2 137,7 1 778,2 1 281,8 960,5Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2 099,4 2 629,2 2 295,7 1 934,3 1 529,0Avsetjingar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0SUM FINANSIERINGSBEHOV 2 104,4 2 634,2 2 300,7 1 939,3 1 534,0I tillegg til vedteke budsjett/økonomiplan for perioden2011–2014 er det i tabellen ovanfor teke medbudsjett for 2010 medrekna budsjettendringar vedtekneav fylkestinget i 2010. Brutto investeringsutgiftergår opp frå 2 099,4 mill. kr i 2010 til 2 629,2mill. kr i 2011. Deretter er det investeringar på2 295,7 mill. kr i 2012, på 1 934,3 mill. kr i 2013og på 1 529,0 mill. kr i 2014.I økonomiplanperioden er det vidare ført oppfondsavsetjingar finansiert med sal av fylkeskommunaleeigedomar.På same måte som økonomi-tabellar elles i dettebudsjettheftet er tabellen ovanfor med tilhøyrandemerknader oppdatert slik at den er i samsvar medfylkestinget sitt vedtak. Teksten er i utgangspunktethenta frå fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag,men teksten er justert for endringar som kom irevidert budsjettgrunnlag og fylkestingsvedtaket.Fylkesrådmannen har i hovudsak vidareført oppleggetfrå siste økonomiplan, som fylkestinget vedtoki desember 2009, men nye planar og vedtakmedfører nokre endringar.Innan sektoren for fellesfunksjonar er det i perioden2011–2014 ført opp løyvingar til vidare ombygging/opprustingav Fylkeshuset og IT-løyvingartil fellessystem. Vidare er det midlar til energiøkonomiseringstiltakog investeringstiltak ved jordbruksskulegardarm.v. Dei største løyvingane iøkonomiplanperioden innan området fellesfunksjonargår til universell utforming av fylkeskommunalebygg. Samla vert det i perioden budsjettert med170 mill. kr til fellesfunksjonar.Innan opplæringssektoren er investeringane tilAmalie Skram videregående skole i sentrum avBergen innarbeidde med i alt 730 mill. kr. For denneskulen vert det no rekna med ferdiggjering tilskulestart hausten 2013. Vidare er det i økonomiplanperiodenført opp midlar til tilbygg/rehabiliteringved Årstad videregående skole.Det er også teke med investeringsmidlar til ny skulestrukturpå Voss og til nybygg for Åsane videregåendeskole.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 39

More magazines by this user
Similar magazines