Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

2. Finansiering av investeringsbudsjettetOversyn over finansieringa av investeringsbudsjettet etter fylkestinget sitt budsjettvedtak framgår av følgjandeoppstilling:FINANSIERINGBudsjett20102011Endringi %2012Endringi %2013Endringi %Mill. kr i løpande prisar2014Endringi %Nye lån 965,4 1 193,3 23,6 982,7 -17,6 991,3 0,9 1 065,0 7,4Driftsmidlar/momsk. 258,5 180,0 -30,4 180,0 0,0 180,0 0,0 158,0 -12,2Tilskot/86,0 102,0 18,6 108,0 5,9 203,0 88,0 98,0 -51,7forskotteringarKompensasjonsmidl. 43,0 61,0 41,9 47,0 -23,0 20,0 -57,4 0,0 -100,0Bompengar 746,5 1 092,9 46,4 978,0 -10,5 540,0 -44,8 208,0 -61,5Sal av fast eigedom 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0Sum finansering 2 104,4 2 634,2 25,2 2 300,7 -12,7 1 939,3 -15,7 1 534,0 -20,9Vedteke budsjett/økonomiplan medfører at avsamla investeringsbudsjett på 8 408,2 mill. kr iperioden 2011–2014 vert 4 232,3 mill. kr finansiertmed lånemidlar. Dette tilsvarar 50,3 prosent.Driftsmidlar medrekna momskompensasjon forinvesteringar utgjer 698 mill. kr, og dette er 8,3prosent.Frå 2010 er fylkesveginvesteringane bruttobudsjetterte,medan ein tidlegare berre har budsjettertden delen som vert dekka med fylkeskommunalelån og driftsmidlar. Dette medfører høgare talbåde på utgiftssida og inntektssida i budsjettet.Vidare fekk ein frå 2010 verknaden av at dendelen av vegane som vert klassifisert som fylkesvegar,aukar monaleg. I tillegg til fylkeskommunalelån og driftsmidlar inngår bompengar, kompensasjonsmidlarog tilskot og forskotteringar fråkommunar og private i finansieringa av fylkesvegane.Frå 2011 er også rassikringstiltak finansiertmed statstilskot innarbeidd i budsjettet. Dei eksternefinansieringskjeldene er viktige bidragsytarari finansieringa av fylkesvegane. Bompenganeer på til saman 2 818,9 mill. kr i perioden, og dettetilsvarar 33,5 prosent av fylkeskommunen sinesamla investeringar desse åra.Regjeringa har vedteke nytt regelverk for rekneskapsføringav momskompensasjon. Denne kompensasjonenhar hittil vore ført i driftsrekneskapen.Det nye regelverket medfører at momskompensasjonfrå investeringar skal førast i investeringsrekneskapenfrå 2014. Det vil vera ein overgangsperiodefrå 2010 og fram til 2014, der detvert lagt stadig sterkare føringar på korleis momskompensasjonenfrå investeringar kan nyttast. Forbudsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent avmomskompensasjon frå investeringar overførasttil investeringsrekneskapen. For 2011 er det minimum40 prosent, for 2012 minimum 60 prosent ogfor 2013 minimum 80 prosent. Frå og med 2014 måall momskompensasjon frå investeringar førast iinvesteringsrekneskapen. (I tabellen ovanfor er ogsåmomskompensasjon for investeringar i 2014 førtsaman med driftsmidlane).I budsjettet for 2010 er 258,8 mill. kr av driftsmidlaneoverført til investeringsrekneskapen. Summener på 180 mill. kr pr. år i åra 2011, 2012 og 2013.Dette er i overkant av det som det nye regelverketfor rekneskapsføring av momskompensasjon krev. I2014 skal som nemt ovanfor heile summen avmomskompensasjon frå investeringar førast direkte iinvesteringsrekneskapen. Denne summen er i 2014på 158 mill. kr, og dette året vil ein i følgje budsjettetikkje ha driftsmidlar i tillegg til denne summen åoverføra til investeringsbudsjettet.Revidert budsjettgrunnlagI revidert budsjettgrunnlag vart investeringane i2011 auka med 7 mill. kr i høve til opphavleg budsjettgrunnlag.Auken, som går til billettmaskiner, erfinansiert med lånemidlar.FylkestingetFylkestinget vedtok i budsjettet for 2011 å reduseraoverføringane av driftsmidlar til investeringsbudsjettetmed 5 mill. kr. Desse vert erstatta med lånemidlar.I tillegg vart fylkesveginvesteringane auka med30 mill. kr finansiert med lånemidlar. Auken i lånemidlarvert dermed på 35 mill. kr.Endringane i revidert budsjettgrunnlag og i fylkestingeter innarbeidde i tabellen ovanfor og i tekstomtalenav tabellen.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 41

More magazines by this user
Similar magazines