Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FELLESFUNKSJONARI økonomiplanperioden er løyvingar til utbetringav Fylkeshuset, felles IT-løyvingar, samleløyvingtil opprusting av jordbruksskulegardar og samleløyvingtil energiøkonomiseringstiltak budsjettertunder fellesfunksjonar. Frå 2010 er det også tekemed ein ny budsjettpost med løyvingar til universellutforming ved fylkeskommunale bygg.Vidare vert inntekter ved sal av fylkeskommunaleeigedommar budsjettert under Fellesfunksjonar.Samla investeringsutgifter til fellesfunksjonar erført opp med 39 mill. kr i 2011, og denne summenaukar til 52 mill. kr i 2014. Dei einskilde investeringstiltakaer omtala nærare nedanfor.Fylkeshuset – Ombygging/opprustingFylkeshuset nærmar seg 40 år og ein må reknamed aukande kostnader til opprusting/tilpassingfor endra bruk og aktivitet.For 2010 vart det løyvd 14 mill kr. Innanfor denneløyvinga legg ein opp til å fullføra arbeidetmed utskifting av heisane og ombygging av kontori fylkeshuset.I åra framover vil ein også ha trong for midlar tiloppussing og mindre ombyggingsarbeid.Tid- og temperaturtavlene er defekte og ein har i2010 jobba med å finna tenleg utstyr innanfor eiforsvarleg kostnadsramme. Ein har så langt ikkjelukkast i dette og rår til at dette prosjektet blirutsett.I økonomiplanperioden er det lagt inn 17 mill. krtil opprusting av fylkeshuset, fordelt med 5 mill.kr i 2011 og 4 mill. kr kvart av åra 2012, 2013 og2014.Fylkeshuset – Påbygg/nybyggPlanforslaget knytt til arbeidet med ny reguleringsplanfor mellom anna fylkeshuset er ferdigutarbeidd og vart hausten 2010 sendt ut til offentlegettersyn. Planforslaget omfattar Wigandgårdenog tomta nord for Bergen maritime videregåendeskole i tillegg til påbygg på fylkeshuset. For fylkeshuseter det føreslått eit påbygg på 7 etasjarmed tilsamen 8 000 m2 golvareal. Ein vonar atplanen kan stadfestast i løpet av 2011. Påbygget erførebels kostnadsrekna til 300 mill. kr.For 2011 er det ført opp 5 mill. kr til fullføring avreguleringsarbeidet og oppstart av programmeringsarbeidet.Maskinhall IT-seksjonen – DatasikringDet er løyvd 9,0 mill. kr til IT-sikringsprosjekt i2010. Det er ikkje ført opp nye løyvingar i økonomiplanperioden.IT – FellessystemKonto for felles IT-investeringar vert nytta til kjøpav felles programvare, felles teknisk IT-infrastruktur(kommunikasjonsutstyr, datamaskinar osv.) og fellesIT-prosjekt. Kjøp av t.d. fagsystem eller lokal ITinfrastruktur(PC’ar m.v.) vert dekka over budsjettafor kvar avdeling.I 2011 vil IT-satsinga m.a. for dei vidaregåandeskulane, innan kollektivtransporten og tannhelsetenestaleggja sterke føringar for disponering av sentraltIT-personale. Det er planlagt ei rekkje IT-tiltakog døme på slike tiltak i 2011 er:• Oppfølging av ny IT-strategi og prosessarfor IT-planar.• Oppfølging av rammeverk for systemanskaffingar,IT-leveransar og IT-avtalar• Innføring av nytt løns- og personalsystem• Planlegging av digital dokumentforvaltning• Oppgradering av kontorstøttesystem• Oppgradering av sentral IT-infrastruktur(Sentrale datamaskinar, programvare ognettverk i fylkeskommunen) i samband medinnføring av nye system, ved endringar avsystem, eller for å skapa betre IT-tryggleik.• Vurdera felles plattform for digital skilting iHFK• Vurdera strategi for telefoni• Fokus på videomøte i fylkesadministrasjonen.For 2011 fører fylkesrådmannen opp 15 mill. kr tilfellessystem innan IT. Dette er ein auke på 3 mill. krsamanlikna med budsjettet for 2010. Summen på 15mill. kr er ført opp kvart år i økonomiplanperioden.Jordbruksskulegardar m.v.Fylkeskommunale gardsbruk i drift er:- Stend jordbruksskulegard- Voss jordbruksskulegard- Hjeltnes gartnarskule- Valen og Handeland gardDet er trong for investeringar i driftsbygningar,driftsanlegg, utstyr og sikringsanlegg ved gardsbruka.Løyvinga i 2010 er på 2 mill. kr.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 43

More magazines by this user
Similar magazines