Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Jorbruksskulegardane søkjer kvart år om meirmidlar enn det ein har til rådvelde. Det er eit sterktønskje om å skaffe mjølkerobotor til fjøsa påjordbruksskulegardane. Stend fekk løyving i 2010,og ein rår til å gå vidare med Voss Jordbruksskulei 2011. Fylkesrådmannen rår til at løyvinga vertvidareført med 2 mill. kr i 2011. Fordeling avløyvinga vert lagt fram for fylkesutvalet i eigasak.EnergiøkonomiseringstiltakDei siste åra har store delar av budsjettmidlane tilenergiøkonomiseringstiltak vore nytta til sentraldriftskontroll (SD-anlegg) og tilknytting av dessetil breidband/internett. Det er i samband med detteogså gjort utbetringar på automatikk-systema påvarme- og ventilasjonsanlegga.Det er tidlegare kjøpt inn eit energioppfølgingssystemsom heile bygningsmassen skal tilkoplast.Dette systemet vil, forutan å gje ei god oversiktover energiforbruket i den fylkeskommunale bygningsmassen,normalt også gje ei energiinnsparingpå 5–10%.Systemet vil gjera det enklare å samanlikna forbrukapå skulane og dermed prioritera bygg medhøgt energiforbruk, der sparepotensialet er størst.Ein forsterka innsats her vil og vera i samsvarmed fylkeskommunen sin strategi knytt til miljøfyrtårn.I samband med kartlegginga i 2008 vart det avdekkaom lag 3000 tiltak, med samla kostnad på om lag200 mill. kr.Utbetringa av tilhøva vart starta opp i 2010 medfokus på tilkomstar og toalettilhøve. Det er trong forvidareføring av dette også i 2011. I tillegg vil ein hafokus på utbetring av tilkomst innvendig, inkl. etableringav heisar.Det er i budsjettet for 2011 ført opp ei løyving på 10mill. kr aukande i budsjettperioden til 30 mill. kr i2014.Fordeling av løyvinga vert lagt fram for fylkesutvaleti eiga sak.Sal av eigedomarI tillegg til dei reine investeringane er det på investeringsbudsjettetfor 2011–2014 ført opp ei årleg avsetjingtil kapitalfond, finansiert med sal av fylkeskommunaleeigedomar. Årleg sum i perioden er setttil 5 mill. krFylkesutvalet har fullmakt til å ta avgjerd om einskildsalav eigedomar opp til eit beløp på5 mill. kr. Vert det spørsmål om å nytta salsinntektenefrå sal av eigedomar til konkrete prosjekt, mådet lagast eiga sak til fylkestinget.Det vil framleis vera stort behov for å gjennomføraenøk-tiltak, og i tillegg til SD-anlegg og automatikkmå det satsast breiare med tiltak både påeksisterande varmeanlegg og bygningsmessigetiltak som f. eks. etterisolering spesielt av tak ogkalde loft.Løyvinga til energiøkonomiseringstiltak i 2010 erpå 2 mill. kr. Fylkesrådmannen har også i 2011ogdei etterføljande åra ført opp ei årleg løyving på 2mill. kr til energiøkonomiseringstiltak.Universell utformingFylkestinget har i sak 36/06 vedteke Fylkesdelplan2006–2009 Deltaking for alle – universellutforming. Her heiter det mellom anna at eksisterandeoffentlege bygg, anlegg og opparbeiddeuteområde i Hordaland skal ha universell utformingfrå og med 2019, og ein skal utarbeidehandlingsplan med budsjett for oppgradering aveksisterande fylkeskommunale og kommunalebygg og anlegg.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 44

More magazines by this user
Similar magazines