Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

ingsbudsjettet, vil avvika noko frå dei oppførtesamleløyvingane i budsjettet.Større undervisningsutstyrFylkestinget vedtok i 2009 ei ny løyving til utdanningsutstyrpå 10 mill. kr. I 2009-budsjettet vardet ei eiga løyving på investeringsbudsjettet på 11mill. kr til IT ved dei vidaregåande skulane. Ibudsjettet for 2010 er det ikkje med slik særskiltløyving til IT ved dei vidaregåande skulane, mendet er budsjettert med samleløyving på 35 mill. krtil større undervisningsutstyr som også kan nyttasttil IT-utstyr. Løyvinga kan og nyttast til utstyr tilnybygg der utgiftene ikkje ligg inne i byggekostnadene.Fylkesrådmannen fører opp 35 mill. kr pr. år alleåra i økonomiplanperioden.Nordahl Grieg videregående skoleSluttløyving til Nordahl Grieg videregående skoleer i 2010-budsjettet, og skulen vart teken i brukhausten 2010.Amalie Skram videregående skole – NybyggFylkestinget godkjende i sak 45/06 ein intensjonsavtalemed Bergen kommune om å samlokaliserabygging av ny vidaregåande skule i Bergen sentrummed kommunen sitt 50 meters symjeanlegg.Skulen vert dimensjonert for 900 elevar. I tilleggtil å erstatta Tanks videregående skole og Lønborgvideregående skole vil skulen gje ein netto aukepå 300 elevplassar i Bergen. Fylkestinget godkjendelinjevalet for skulen i desember 2006, sak84/06. Det er m.a. planlagt oppretta idrettsfag medspesialisering i symjing sidan skulen skal liggjarett ved nytt symjeanlegg på Nygårdstangen.Grunnarbeidet for bassengdelen har vorte sterktseinka, noko som fører til at opninga må utsetjastmed eitt år til 2013.Fylkesrådmannen legg førebels til grunn eit kostnadsoverslagpå 730 mill. kr. Det er hittil løyvd150 mill. kr, og fylkesrådmannen fører opp 250mill. kr i 2011, 210 mill. kr i 2012 og sluttløyvingpå 120 mill. kr i 2013.Årstad videregående skole – Tilbygg/ rehabiliteringFylkestinget godkjente i juni 2010 eit tilbygg tilskulen med ei kostnadsramme på 90 mill kr. Tilbyggeter ein lekk i eit større rehabiliterings- ogombyggingsarbeid som skal betra det fysiske ogpsykososiale arbeidsmiljøet ved skulen. Etter attilbygget er fullført, etter planen i 2012, vil ein haldefram med arbeid i eksisterande bygningsmasse. Detmå reknast med vidare løyvingar etter 2014.Løyvingar på til saman 42 mill. kr er budsjetterte i2007, 2008 og 2009. I opprinneleg budsjett 2010 erdet ført opp 30 mill kr. Forslaget for 2011 og deietterfølgjande åra er på 50 mill. krAustevoll vidaregåande skule – TilbyggUtbygginga var ferdig til oppstarten av skuleåret2010–2011, og det er ikkje ført opp nye løyvingaretter 2010.Kvinnherad vidaregåande skule – TilbyggOgså dette prosjektet er ferdig i 2010.Osterøy vidaregåande skule – NybyggNybygget på Osterøy var også ferdig til skulestarthausten 2010.Bergen maritime videregående skole - TilbyggDet er tidligare løyvd midlar til kjøp av ny boresimulator.For å huse simulatoren må det setjast oppeit tilbygg på taket til skulen. Tilbygget er kalkulerttil 9 mill kr. Summen vert finansiert med 1 mill. krav skulen sine midlar, og i sak til fylkestinget i oktoberføreslår fylkesrådmannen å løyva 2 mill. kr i2010. Restsummen på 6 mill kr. er ført opp somløyving i 2011.Voss – Ny skulestrukturFylkesrådmannen viser til fylkestinget sine vedtak imars og juni 2007 (sakene 1/07 og 37/07) om eirestrukturering av dei vidaregåande skulane påVoss. Det skal vera to skular i den framtidige skulestrukturenpå Voss, ein skule på Skulehaugen og einskule på Skulstadmoen, og det er trong for omfattandeinvesteringar.Det er førebels kostnadsoverslag på 270 mill. kr forinvesteringane på Skulehaugen. Det er tidlegareløyvd 1 mill. kr, og fylkesrådmannen har ført opp 5mill. kr i 2011, 34 mill. kr i 2012, 180 mill. kr i 2013og sluttløyving på 50 mill. kr i 2014.Når det gjeld investeringar på Skulstadmoen, erførebels kostnadsoverslag på 190 mill. kr. Det erløyvd 1 mill. kr i 2010, og det er vidare ført opp 5mill. kr i 2012, 24 mill. kr i 2013 og 130 mill. kr i2014. Opplegget er då at sluttløyvinga kjem etterøkonomiplanperioden i 2015.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 46

More magazines by this user
Similar magazines